نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در کشورهای نفت‌خیز بررسی جایگاه بخش نفت‌وگاز در سطح ملی و منطقه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادبیات مربوط به الگوهای داده-ستانده برای بررسی جایگاه بخش‌های اقتصادی دو روش‌ سنتی و حذف فرضی مورد استفاده قرارمی‌گیرد که به دلیل مبنا قراردادن ستانده، دچار احتساب مضاعف پیوندها و ناتوانی در تبیین وضعیت رفاهی هستند. مقاله حاضر برای رفع این مسئله و ارائه تصویر واقع‌بینانه‌‌ای از جایگاه بخش نفت‌و‌گاز در اقتصاد ملی و منطقه‌ای، مقایسه‎ای تطبیقی بین دو کشور ایران و کانادا و دو استان نفت‌خیز آنها (خوزستان و آلبرتا) با استفاده از رویکرد تولیدبه‌تولید در قالب الگوی نظری سرافا-پاسینتی-لئونتیف برمبنای سنجش اثرات القایی ارزش‌افزوده بخش‌ها ارائه داده‌است. نتایج حاکی از آن است که بخش نفت‌و‌گاز در ایران و خوزستان به ترتیب 0/0435 و 0/0372 و در کانادا و آلبرتا 0/3173 و 0/4382 واحد، ارزش‌افزوده القایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای سایر بخش‌ها ایجاد کرده‌است. این ارقام نشان‌‌دهنده درهم‌تنیدگی بیشتر این بخش با سایر بخش‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای در کانادا به‌عنوان یک کشور توسعه‌یافته نسبت به کشور درحال‌توسعه‌ای مانند ایران بوده‌است. بخش خدمات و صنعت در تجزیه شاخص اثرات القایی ارزش‌افزوده بخش نفت‌وگاز بر سایر بخش‌ها، در کشورها و استان‌های مورد بررسی، رتبه اول و دوم را در جذب ارزش‌افزوده القایی این بخش داشته‌اند. براین‌اساس توصیه می‌شود سیاست‌های توسعه‌‌ ملی و منطقه‌ای در راستای محدودکردن خام‌فروشی در این بخش و ایجاد ساختارهای مناسب در سایر بخش‌ها در جهت جذب حداکثری ارزش‌افزوده القایی از بخش نفت‌وگاز جهت‌دهی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اسفندیاری، علی‌اصغر. (1394). طرح پژوهشی تدوین اولین جدول داده ستانده سال 1390 استان خوزستان. خوزستان: جهاد دانشگاهی استان خوزستان،‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان.
بانوئی، علی‌اصغر، مهاجری، پریسا، کلهری، فاطمه، عبدالمحمدی، زهرا، محمدکریمی، سحر، ذبیحی، زهرا و پارسا، مریم. (1396). روش‌های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS برای محاسبه جدول داده ستانده منطقه‌ای و سنجش خطاهای آماری؛ مطالعه موردی استان گیلان. پژوهش‌های اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 24(13)، 1-34.
بانوئی، علی‌اصغر، مهاجری، پریسا، میرزائی، حجت‌الله، جهانفر، نیلوفر و واقف، آیدا. (1397). سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش‌ افزوده غیرمستقیم بخش‌های اقتصادی شهرستان تهران. در پنجمین همایش کاربرد الگوهای داده ستانده در برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا، ۷ اسفند 1397.
صادقی، نرگس و موسوی‌نیک، سیدهادی. (1395). بررسی تطبیقی روش‌های سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی در سنجش بخش‌های کلیدی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 21(69)، 173-208.
عبدالمحمدی، زهرا، بانوئی، علی‌اصغر و مهاجری، پریسا. (1396). سنجش اعتبار آماری روش‌های CB و CHARM در محاسبه جداول داده ستانده منطقه‌ای؛ مطالعه موردی: استان هرمزگان. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(22)، 33-58.
مختاری‌اصل‌شوطی، اشکان و شرکت، افسانه. (1395). بررسی انواع روش‌های بهنگام‌سازی جداول عرضه و مصرف و کاربردهای آنها در ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، ۲۱(68)، 207-239.
مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت پژوهش‌های اقتصادی. (1394). ماهیت بخش‌های اقتصادی ایران: ۲- شناسایی بخش‌های کلیدی. شماره مسلسل 14743.
مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی. (1397). جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی. شماره مسلسل 16183.
واقف، آیدا. (1396). سنجش اهمیت ارزش‌ افزوده بخش‌های اقتصادی با استفاده از رویکرد ترکیبی تولید به تولید سرافا-پاسینیتی-لئونتیف. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
یوسفی، محمدقلی. (1390). تعیین پیوندهای بین‌بخشی در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 12(4)، 155-170.
Abdolmohammadi, Z., Banouee, A. & Mohajeri, P. (2017). Measurment of statistical accuracy between commodity balance (CB) and CHARM methods in the estimation of regional input-output tables (RIOTs); The case study of Hormozgan province. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 6(22), 33-58. doi: 10.22084/aes.2017.12904.2391. [In Persian]
Alcantara, V. & Padilla, E. (2020). Key sectors in greenhouse gas emissions in Spain: An alternative input–output analysis. Journal of Industrial Ecology, 24(3), 577-588.
Auty, R. M. (1993). Sustaining development in mineral economies: The resource curse thesis. London: Routledge.
Banacloche, S., Cadarso, M.A., & Monsalve, F. (2020). Implications of measuring value added in exports with a regional input-output table: A case of study in South America. Structural Change and Economic Dynamics, 52(C), 130-140.
Banouei, A., Mohajeri, P., Kalhori, F., Abdolmohammadi, Z., Zabihi, Z., Mohammad karimi, S. & Parsa, M. (2017). New mixed CB-RAS and CHARM-RAS methods for the estimation of regional input-output table and assessing statistical error: A case of Gilan province. Journal of Economics and Regional Development, 24(14), 1-23. doi: 10.22067/erd.v24i13.60689. [In Persian]
Banouei, A., Mohajeri, P., Mirzaei, H., Jahanfar, N. & Vaghef, A. (2019). Measuring Value Added Vertical Integration Index of Economic Sectors in Tehran City. In the 5th conference on the application of input-output methods in economic and social planning. Tehran, 26 Feb 2019. [In Persian]
Beine, M., Coulombe, S. & Vermeulen, W. N. (2012). Dutch disease and the mitigation effect of migration: Evidence from Canadian Provinces. CESifo Working Paper, 3813.
Cai, L. & Leung, P. (2004). Linkage measures: A revisit and a suggested alternative. Economic Systems Research, 16 (1), 65-85.
Cella, G. (1984). The input-output measurementof interindustry linkages. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 46, 73–84.
Dietzenbacher, E. & Lahr, M. L. (2013). Expanding extractions. Economic Systems Research, 25, 341–360.
Dietzenbacher, E., Burken, B. V. & Yasushi, K. (2019). Hypothetical extractions from a global perspective. Economic Systems Research, Taylor & Francis Journals, 31(4), 505-519.
Esfandiari, A. (2015). Compilation of the first input-output table 2011 for Khuzestan province. Khuzestan, Khuzestan Management and Planning Organization. [In Persian]
Flegg, A.T. & Webber, C.D. (1995). Using location quotients to build a regional input-output model: Some empirical results for scotland. In the 26th Annual Conference of Regional Science Association (British and Irish Section) at Cardiff Business School, 12-15 Feb 1995.
Flegg, A.T., Huang, Y. & Tohmo, T. (2015). Using CHARM to adjust for cross-hauling: The case of the province of Hubei, China. Economic System Research, 27(3), 391-413.
Flegg, A.T., Mastronardi, L.J. & Romero, C.A. (2016). Evaluating the FLQ and AFLQ formulae for estimation regional input-output coefficients: Empirical evidence for the province of Cordoba Argentin. Economic Systems Research, 28(1), 21-37.
Flegg, A.T., Webber, C.D. & Elliot, M.V. (1994). A new approach to the use of location quotients in building a regional input-output model using national data. In the 25th Annual conference of the Regional Science Association International at Trinity College, Dublin, 14-16 September 1994, 29(6), 547-561.
Frankel, J. A. (2010). The natural resource curse: A survey. NBER working paper, 15836.
Fujimoto, T. (2019). Appropriate assumption on cross-hauling national input-output table regionalization. Spatial Economic Analysis, Taylor & Francis Journals, 14(1), 106-128.
Gallego, B. & Lenzen, M. (2005). A consistent input-output formulation of shared producer and consumer responsibility. Economic Systems Research, Taylor & Francis Journals, 17(4), 365-391.
Heimler, A. (1991). Linkages and vertical integration in the Chinese economy. Review of Economics and Statistics, 2(3), 261-267.
Isard, W. (1956). Location and space economy. Jhon Wiley, New York.
Kecek, D. (2019). Alternative model of sectors extraction in the input-output system: Methodological approach and application to the Croatian ICT sector. Croatian Society of Economists, 70(3), 431-450.
Khiabani, N. (2015). Oil inflows and housing market fluctuations in an oil-exporting country: Evidence from Iran. Journal of Housing Economics, 30, 59-76.
Kowalewski, J. (2015). Regionalization of national input-output tables: Empirical evidence on the use of the FLQ formula, Regional Studies, 40(3), 240-250.
Kronenberg, G.‌ T. (2009). Construction of regional input-output tables using non-survey methods: The role of cross-hauling. International Regional Science Review, 32(1), 40-64.
Kronenberg, G. T. (2012). Regional input-output models and the treatment of imports in the european systems of accounts. Review of Regional Research, 32, 175-191.
Lenzen, M. (2008). Double‐counting in life cycle calculations. Journal of Industrial Ecology, 12, 583-599.
Lenzen, M., Murray, J., Sack, F. & Wiedmann, T. (2007). Shared producer and consumer responsibility. Ecological Economics, 61, 27-42.
Majlis Research Center. (2015). The nature of Iran's economic sectors: 2- Identifying key sectors. Serial number 14743. [In Persian]
Majlis Research Center. (2018). The position of petrochemical industry in the national economy. Serial number 16183. [In Persian]
McCan, P. & Dewhurst, J. H. L. (1998). Regional size, industrial location and input-output coefficients. Regional Studies, 32(5), 435-444.
Mokhtari Asl Shoti, A. & Sherkat, A. (2016). A study on various methods of updating supply and use tables and their applications for Iran. Iranian Journal of Economic Research, 21(68), 207-239. doi: 10.22054/ijer.2016.7501. [In Persian]
Pasinetti, L. (1973). The notion of vertical integration in economic analysis. Metroeconomica, 25(1), 1- 29.
Pasinetti, L. (1986). Sraffa's circular process and the concept of vertical integration. Political Economy, 2(1), 3-16.
Ploeg, F. V. D. (2011). Natural resources: Curse of blessing?. Journal of Economic Literature, 49(2), 366–420.
Richardson, H.W. (1969). Elements of regional economics. Penguin Text Book, London.
Round, J. I. (1978). An interregional input-output approach to the evaluation of non-survey methods. Journal of Regional Science, 18, 179-194.
Sachs, J. D. & Warner, A. M. (2001). Natural resource and economic development. the curse of natural resources. European Economic Review, 45, 827–838.
Sadeghi, N. & Mousavi Nik, S. (2017). A comparative study of traditional, eigenvector and hypothetical extraction methods to identify key sectors. Iranian Journal of Economic Research, 21(69), 173-208. doi: 10.22054/ijer.2017.7513. [In Persian]
Sraffa, P. (1960). Production of commodities by means of commodities. prelude to a critique of economic theory. Cambridge, Cambridge University Press.
Tobben, J. & Kronenberg, T. (2015). Construction of multi-regional input-output tables using CHARM methods. Economic Systems Research, 27(4), 487-507.
Vaghef, A. (2017). Measurement of the Importance of Sectoral Economy with Emphasise on Value Added Using Sraffa- Pasinetti- Leontief Production to Production Combined Approach. Master Thesis, Allameh Tabataba’i University. [In Persian]
Yousefi, M. (2013). Determining inter-sectoral linkages in the Iranian economy using extraction method. Quarterly Economic Research Journal, 12(4) :155-170. [In Persian]