نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد

2 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/ijer.2020.52861.873

چکیده

چکیده:
تجربه کشورها مؤید آن است که صادرات از عوامل مهم رشد اقتصادی و تداوم آن بوده‌است و مزیت هزینه‌ای، دانش و نوآوری از عوامل مؤثر بر صادرات هستند. کسب مزیت هزینه‌ای به عوامل مختلف از جمله یادگیری وابسته می باشد. یادگیری ضمن انجام کار با کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد مزیت رقابتی به گسترش تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی منجر می‌شود. هدف اصلی این مقاله تحلیل یادگیری ضمن انجام کار و بررسی تأثیر آن بر صادرات صنعتی در سطح کدهای ISIC چهاررقمی طی دوره زمانی 1390 تا 1394 است. برای این منظور سه شاخص متفاوت برای کمی کردن یادگیری تعریف عملیاتی شده و سه مدل عرضه صادرات با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی تخمین زده‌شده-است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که در هر سه مدل، یادگیری ضمن انجام کار تأثیر مثبت و معنا‌دار بر عرضه صادرات داشته و به عبارت دیگر، تأثیر یادگیری بر صادرات به نحوه تعریف عملیاتی حساس نمی‌باشد. همچنین متغیرهای باز بودن تجاری، هزینه تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی نیز همگی دارای تأثیر مثبت و معنا‌دار بر صادرات صنایع کدهای ISIC چهار رقمی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات