نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای اقتصاد، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

یکی از ویژگی‌های مهم در طراحی بازار، ویژگی ثبات و پایداری تخصیص‌هاست، ­زیرا تخصیص‌های ایجاد شده اگر پایدار نباشد، حتی اگر تشکیل شود نیز از هم فرو­می‌پاشد؛ ­به ­عبارتی، اگر عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان با مکانیسمی به­ یکدیگر برسند، اما پایدار نباشند، امکان خارج شدن برخی عوامل از مکانیسم وجود دارد.­­ به ­همین دلیل، مسئله اصلی در تطبیق عوامل، پایداری آن است. تخصیص پایدار وضعیتی است که هیچ عضوی نمی‌تواند از آن ائتلاف جدا شود، به‌طوری که وضعیت اعضا را بهبود ببخشد. بازار کلیه از این نوع بازارهاست که باید توسط طراحان بازار احیا شود. در این پژوهش از اطلاعات 20 نفر بیمار دیالیزی و 20 نفر اهداکننده کلیه برای بررسی تخصیص‌های پایدار استفاده شده است. روشی که در این پژوهش­ به‌منظور بررسی تخصیص‌های پایدار استفاده شده، روش ارزش شپلی است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که همکاری بین بیماران به ایجاد دو ائتلاف سه­طرفه به ارزش 930 و 880 میلیون ریال  و دو ائتلاف دوطرفه به ارزش 610 و 530 میلیون ریال و یک ائتلاف زنجیره‌ای به ارزش 660 میلیون ریال منجر شده است. از آنجا که ارزش شپلی به­دست آمده از همکاری بیماران دارای شرایط پایداری است، بنابراین، تمام ائتلاف­های به­دست آمده در این پژوهش دارای ویژگی پایداری است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که طراحی بازار در تبادل­ کلیه سبب افزایش تعداد پیوند‌های کارا در نمونه انتخابی از 4 زوج به 17 زوج شده است و علاوه بر آن، بیمار و اهداکننده‌ای که دارای گروه خونی یکسانی هستند لزومی ندارد در مکانیسم شرکت کنند.

کلیدواژه‌ها

جعفرزاده، امیر، شاکری، عباس، مؤمنی، فرشاد و عبدلی، قهرمان (1393).امکان تشکیلائتلاف میان کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان در صادرات گاز اروپا:           رهیافت  نظریه بازی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 19، شماره 61 ، 29-1.
مولابیگی، جلال، عبادی، جعفر، الهی، ناصر و امیرزرگر، محمدعلی (1395). طراحی سازوکار برای تبادل کلیه در ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره         6، شماره 24 ، 123-95. 
مولابیگی، جلال، عبادی، جعفر، الهی، ناصر و امیرزرگر، محمدعلی (1395). طراحیسازوکار برای تبادل کلیه در ایران ( رساله دکترا). دانشکده اقتصاد، دانشگاه             مفید قم.
Abdulkadiroglu, A., Pathak, P. A. and Roth, A. E. (2005) . "The New YorkCity High School‏ ‏Match". American Economic Review, Vol. 95, p.364-367.‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏
Abdulkadiroğlu, & Sönmez, T. (2003). "School choice: A mechanism designapproach". AmericanEconomic Review, 93(3), 729–747.‏ ‏ ‏‏  ‏
Gale, D. and L.S. Shapley. (1962). "College Admissions and the Stability of Marriage," American Mathematical Monthly, 69, 9-15.
Gillies, D. B. (1959). "Solutions to General Non-Zero-Sum Games.Contributions to the Theory of Games IV, A. W. Tucker and R. D.Luce (eds), Princeton: Princeton University.
Mas-Colell, Michael D. Whinston, and Jerry R. Green.(1995).        Microeconomic Theory. Oxford University Press. Ch. 18.
Ross, L. F. and Woodle, E. S.(2000). "Ethical Issues in Increasing LivingKidney Donations by Expanding Kidney Paired Exchange Programs".Transplantation; Vol. 69: 1539-1543
Roth A. E., T. Sönmez T. and Ünver M. U. (2005).  "Pairwise kidney      exchange". Journal of Economic Theory; 125(2): 151-188.
Roth, A. E. (1982). "The Economics of Matching: Stability and Incentives,"Mathematics of Operations Research, 7, 617-628.
Roth, A. E. (2002). "The economist as engineer: game theory,   experimentation an computation as tools for design economics". Econometrica 70, 1341-1378.
Roth, A. E. (2012). "The Theory and Practice of Market Design", lecture prize (Nobel).
Roth, A. E. (1988). "Introduction to the Shapley Value. The Shapley Value: Essays in Honor of Lloyd S. Shapley, A. E. Roth (ed), New York: Cambridge University.
Roth, A. E., Sönmez, T., and Ünver, M. U. (2007). " Efficient KidneyExchange ‏Coincidence of Wants in Markets with Compatibility-BasedPreferences," American Economic Review, vol. 97 (3): 828-851.‏
Roth, A.E. (1984). "The evolution of the labor market for medical interns and residents: A case study in game theory". Journal of Political Economy 92: 991.1016.
Roth, A.E. and E. Peranson. (1999). "The redesign of the matching market for American physicians: Some engineering aspects of economic design ". American Economic Review 89: 748.79.
Saidman, Susan L., Alvin E. Roth, Tayfun Sonmez, M. Utku Unver, and Francis L. Delmonico. (2006). "Increasing the Opportunity of LiveKidney Donation By Matching for Two and Three Way Exchanges". Transplantation, 81, 773-782.
Serrano, R. (2007). "Cooperative games: core and shapley value".https://www.brown.edu/Departments/Economics/Faculty/serrano/pdfs/2008ECSS.pdf
Shapley, Lloyd. S. (1953). "A value for n-person games ". Annals of Mathematical Studies, No. 28, 307-317.