اقتصاد بخش عمومی
مبانی، نقدها و دلالت‌های قضیه کوز: یک ارزیابی مجدد

علی نصیری اقدم

دوره 28، شماره 97 ، دی 1402، ، صفحه 84-116

https://doi.org/10.22054/ijer.2023.68546.1116

چکیده
  هدف از این مقاله ارزیابی مجددی است از قضیه کوز؛ قضیه­ای که رونالد کوز در یکی از برج­های دوقلوی[1] خود طرح کلی آن را ریخت و نگاه پیگویی به مسئله آثار خارجی و مسئولیت مدنی را مورد انتقاد قرار داد و با اتکا به فلسفه انگلیسی پیامدگرا از مبنا قرار دادن قاعده تقصیر اجتناب نمود. دلالت قضیه کوز از نظر اقتصادی عدم نیاز به مداخله دولت برای حل ...  بیشتر

اقتصاد بخش عمومی
اقتصاد سیاسی بودجه در مجلس: تحلیلی بر الگوی تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی

مصطفی دین محمدی؛ ساجده بخشی بالانی

دوره 26، شماره 88 ، مهر 1400، ، صفحه 223-254

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.60067.963

چکیده
  هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دوره 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف‌های هزینه‌ای تمام دستگاه‌های دولتی از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد  حدود 30 درصد از افزایش‌های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. ...  بیشتر