نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله ارزیابی مجددی است از قضیه کوز؛ قضیه­ای که رونالد کوز در یکی از برج­های دوقلوی[1] خود طرح کلی آن را ریخت و نگاه پیگویی به مسئله آثار خارجی و مسئولیت مدنی را مورد انتقاد قرار داد و با اتکا به فلسفه انگلیسی پیامدگرا از مبنا قرار دادن قاعده تقصیر اجتناب نمود. دلالت قضیه کوز از نظر اقتصادی عدم نیاز به مداخله دولت برای حل و فصل مسأله آثار خارجی و از نظر حقوقی، عدم اهمیت چگونگی تخصیص حق است، مشروط به این‌که هزینه­های مبادله صفر باشد. همین دلالت­های حدی، واکنش­ها و انتقادهای بسیار زیادی را در محافل حقوقی و اقتصادی برانگیخت. ارزیابی موشکافانه نقدها نشان می­دهد که بسیاری از آن‌ها ریشه در ابهام تعریف هزینه مبادله دارد. این نکته حائز اهمیت است که قضیه کوز با این هدف بیان شده بود که بگوید با فروضی که پیگو در «اقتصاد رفاه» در نظر می­گیرد، مسئله آثار خارجی موضوعیت پیدا نمی­کند و آنچه اهمیت دارد تعیین حقوق اولیه است نه تخصیص آن. همچنین، با کنار گذاشتن فرض ناچیز بودن هزینه مبادله، حقوق مالکیت و نحوه تعیین مسئولیت­ها اهمیت پیدا می­کند. نکته اخیر در سایه قضیه کوز کمتر مورد توجه قرار گرفت و به آن رنگ و لعابی غیرواقع­بینانه داد.
 
[1]. دو مقاله رونالد کوز با عناوین «ماهیت بنگاه» و «مسئله هزینه اجتماعی» که به ترتیب در سال­های 1937 و 1960 منتشر شدند، پرارجاع‌ترین مقالات در ادبیات حقوق و اقتصاد هستند و ازاین‌رو از آن‌ها با عنوان برج­های دوقلوی کوز یاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اینتریلیگیتور، مایکل (1996). یک سیاست اقتصادی جدید برای روسیه. ترجمه حسین راغفر، منتشر شده در کتاب «دولت، فساد و فرصت­های اجتماعی: تعامل اندیشه­ها در اقتصاد سیاسی توسعه»، انتشارات نقش و نگار، 1382، 347-351.
دادگر، یداله (1386). نقش قضیه Coase و هزینه مبادله در تحولات جدید اقتصادی. نامه مفید، 60، 89-114.
کوتر، رابرت و یولن، تامس. (2007). حقوق و اقتصاد؛ ترجمه یداله دادگر و حامده اخوان هزاوه، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم، 1388.
مهدوی، ابوالقاسم و میدری، احمد. (1384). ساختار مالکیت و کارایی شرکت­های فعال در بازار اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی، 40 (4)، 103-131.
Allen, D. W. (1999). Transaction costs in Encyclopedia of law and economics, edited by Bouckaert, B. and De Geest, G., I, 893-926.
Allen, D. W. (2015). The coase theorem: coherent, logical, and not disproved, Journal of Institutional Economics, 11(2), 379-390.
doi:10.1017/S1744137414000083
Anderson, D. A. (2019). Environmental economics and natural resource management; 5th edition, Routledge.
Baumol, W. J. (1972). On taxation and the control of externalities. The American Economic Review, 62(3), 307-322.
https://doi.org/10.1111/j.1468-2354.2012.00689.x
Berck, P. & Helfand, G. (2011). The economics of the environment. Addison Wesley.
Bertrand, E. (2020). George Stigler, the first apostle of the Coase theorem; in “George Stigler” edited by C. Freedman, 445-457, doi: 10.1057/978-1-137-56815-1_15
Bowles, S. (2006). Microeconomics: behavior, institutions and evolution; New York: Princeton University Press. 
Bramhall, D. F., & Mills, E. S. (1966). A note on the asymmetry between fees and payments. Water Resources Research, 2(3), 615-616. https://doi.org/10.1029/wr002i003p00615
Buchanan, J. M. & Tullock, G. (1962). The calculus of consent: logical foundations of constitutional democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Calabresi, G. (1965). The decision for accidents: an approach to non-fault allocation for costs. Harvard Law Review. 78, 713-745. https://doi.org/10.2307/1338791
Calabresi, G. (1968). Transaction costs, resource allocation and liability rules-a comment. The Journal of Law and Economics, 11(1), 67-73. https://doi.org/10.1086/466644
Cheung, S. N. S. (1987). Coase, Ronald Harry in the new Palgrave: A dictionary of economics; edited by John Eatwell, Murray Mileage and Peter Newman, 1, 455-457.
Cheung, S. N. S. (2020). On a fallacy in the Coase theorem and the theorem of transaction costs substitution. The Man and the Economy, 7(2), 1-11, https://doi.org/10.1515/me-2020-0013
Coase, R. H. (1937). The nature of the firm. Economica, 4(16), 368-405.  https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x
Coase, R. H. (1959). The federal communications commission. Journal of Law and Economics, 2, 1-40. https://doi.org/10.1086/466549
Coase, R. H. (1960). The problem of social cost. Journal of Law and Economics, 3, 1-44. https://doi.org/10.1086/466560
Coase, R. H. (1992). The institutional structure of production. American Economic Review, 82(4), 713-719. https://doi.org/10.1007/0-387-25092-1_3
Coase, R. H. (2014). Law and economics: A personal journey. Man and the Economy, 1(1), 69–78. https://doi.org/10.1515/me-2014-0005
Coelho, P. R. P. (1975). Externalities, separability and resource allocation: comment. American Economic Review, 65, 721-723. https://doi.org/10.2307/2525673
Cooter, R. D. (1987). Coase theorem in "The new Palgrave: A dictionary of economics"; edited by John Eatwell, Murray Mileage and Peter Newman, 1, 457-460.
Cooter, R. D. and Ulen, T. (2007). Law and Economics. Addison Wesley, 5th edition. Translated into Persian by Yadollah Dadgar and Hamedeh Akhavan Hezaveh. Tarbiat Modares University Press, 2009.
Dadgar, Yadollah (2008). The Role of Coase Theorem and Transaction Costs in Changes of Economic Theory. Name-ye Mofid, 13 (60), 89-114. (In persian)
Demsetz, H. (1966). Towards a Theory of Property Rights. American Economic Review, 57(2), 347-359.
https://doi.org/10.1057/9780230523210_9
Demsetz, H. (1972). Wealth distribution and the ownership of rights. The Journal of Legal Studies, 1(2), 223-232.
https://doi.org/10.1086/467483
Demsetz, H., & Lehn, K. (1985). The structure of corporate ownership: Causes and consequences. Journal of political economy, 93(6), 1155-1177. https://doi.org/10.1086/261354
Deryugina, T., Moore, F. & Tol, R. (2021). Environmental applications of the Coase theorem‏; Environmental Science & Policy, 120, 81-88. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.03.001
Field, B. C. & Field, M. K. (2009). Environmental economics: An Introduction; 5th edition, New York.
Fox, G. (2007). The real Coase theorems. Cato Journal, 27(3), 373-396.
Frech III, H. E. (1979). The extended Coase Theorem and long run equilibrium: the nonequivalence of liability rules and property rights. Economic Inquiry, 17(2), 254-268. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1979.tb00311.x
Gruber, J. (2013). Public finance and public policy. New York: Worth Publishers, fourth edition.
Halpin, A. (2007). Disproving the Coase theorem? Economics and Philosophy, 23(3), 321–341.
https://doi.org/10.1017/s0266267107001514
Herzel, L. (1951). “Public Interest” and the Market in Color Television Regulation. University of Chicago Law Review, 18 (4), 802-16. https://doi.org/10.2307/1598016
Hindriks, J. & Myles, G. D. (2013). Intermediate public economics. Cambridge, Massachusetts: The MIT press, Second edition.
Hoffman, E., & Spitzer, M. L. (1982). The Coase theorem: Some experimental tests. The Journal of Law and Economics, 25(1), 73-98. https://doi.org/10.1086/467008
Holderness, C. G. (1989). The assignment of rights, entry effects, and the allocation of resources. The Journal of Legal Studies, 18(1), 181-189. https://doi.org/10.1086/468145
Intriligator, M. D. (1996). A New Economic Policy for Russia. Economic Notes, translated into Persian by Hossein Raghfar, published in a collection entitled “State, Corruption and Social Opportunities”, Naghsh va Negar Press, 2004.
Kolstad, C. D. (2011). Intermediate environmental economics; 2nd international edition, Oxford University Press.
Mahdavi, A. and Meidari, A. (2006). Ownership Structure and the Corporate Efficiency of Listed Companies in Tehran Stock Exchange Market, Tahghighat-e Eghtesadim 40 (4), 103-132. (In Persian)
Marchand, J. R. and Russell, K. P. (1973). Externalities, liability, separability and resource allocation. American Economic Review, 63, 611-620.
Marchand, J. R. and Russell, K. P. (1975). Externalities, liability, separability and resource allocation: reply. American Economic Review, 65, 730-732.
Medema, S. G. & Zerbe, R. (1999). Cease theorem in the encyclopedia of law and economics, edited by Bouckaert, B. and De Geest, G., I, 836-892.
Medema, S. G. (2021). What happened at Blackstone Avenue? Exorcising Coase theorem mythology. CHOPE Working Paper, No. 2021-14, 41 pages.
Modigliani, F.; Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review. 48 (3): 261–297. JSTOR 1809766
Nutter, G. W. (1968). The Coase theorem on social cost: a footnote. The Journal of Law and Economics, 11(2), 503-507.
https://doi.org/10.1086/466656
Phaneuf, D. J. & Requate, T. (2017). A course in environmental economics- theory, policy and practice. Cambridge University Press.
Pigou, A. C. (1920). The economics of welfare. London: MacMillan, 4th ed. 1932.
Polinsky, A. M. (1980). Resolving nuisance disputes: The simple economics of injunctive and damage remedies. Stanford Law Review, 33, 1075-1112. https://doi.org/10.2307/1228549
Posner, E. A. (2017). Coase theorem in Economic ideas you should forget edited by B.S. Frey and D. Iselin, 101-103. doi 10.1007/978-3-319-47458-8_44
Regan, D. H. (1972). The problem of social cost revisited. The Journal of Law and Economics, 15(2), 427-437. https://doi.org/10.1086/466745
Shapiro, D. L. (1974). A note on rent and the Coase theorem. Journal of Economic Theory, 7(1), 125-128.
https://doi.org/10.1016/0022-0531(74)90086-6
Shapiro, D. L. (1977). A note on rent and the coase theorem: Editorial addendum. Journal of Economic Theory, 14, 221-222.
https://doi.org/10.1016/0022-0531(77)90094-1
Starrett, D. A. (1972). Fundamental nonconvexities in the theory of externalities. Journal of Economic Theory, 4(2), 180-199.
https://doi.org/10.1016/0022-0531(72)90148-2
Stigler, G. J. (1952). The theory of price. New York, Macmillan.
Stigler, G. J. (1966). The theory of price. 3rd ed., New York, Macmillan.
Wellisz, S. (1964). On external diseconomies and the government-assisted invisible hand. Economica, 31(124), 345-362.
https://doi.org/10.2307/2550514
Zerbe, R. O., Jr (1980). The problem of social cost in retrospect. Research in Law and Economics, 2, 83-102.