نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه زنجان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد،

10.22054/ijer.2021.60067.963

چکیده

هدف این مطالعه شناخت الگوی تغییرات کمی لوایح بودجه در مجلس است. تغییرات بودجه در مجلس در سطح ارقام کلان بودجه (مصارف بودجه عمومی) در دورة 1399- 1376 و در سطح تغییرات ردیف‌های هزینه ای تمام دستگاه‌های دولتی (جدول 7) از سال 1399-1388 احصاء و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق می‌دهد نشان می دهد حدود 30 درصد از افزایش های عمومی بودجه در مجلس رخ داده است. مجلس در نقش تثبیت کنندة هزینه‌های عمومی و نیز سیاست‌گذار مالی عمل کرده است و از طرفی، رویکرد مجلس در تغییرات ردیف های هزینه‌ای لایحه بودجه افزایش اعتبار آنها بدون کاهش هیچ کدام از ردیف های پایدار بوده است.

به طور متوسط هرساله 29 ردیف هزینه‌ای جدید در مجلس ایجاد شده است. همچنین به طور متوسط 25 درصد اعتبارات ردیف‌های موجود لایحة بودجه در مجلس هر ساله، تغییر یافته است که نشان دهندة حجم بسیار بالای تغییر و ورود به اجزای بودجه دستگاه‌ها از سمت مجلس است. دوره‌های همسویی سیاسی بین دولت و مجلس تفاوت معنی داری بر تغییر بودجه در مجلس نگذاشته است. در سال‌های تغییر زمانی سیاسی (سال آخر دولت و سال اول مجلس) مجموع رشد مصارف بودجه عمومی لایحه به صورت معنی ‌داری بیشتر از سایر سال‌ها بوده است. سازمان‌های فرا دولتی، قدرت چانه‌زنی و رانت جویی بیشتری نسبت به سازمان-های زیر مجموعة دولت در مجلس دارند و بیشترین بهره‌مندی از افزایش بودجه در مجلس با سهم 76 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و مجلس از اختیارات خود عمدتا به نفع فرا دولت اجرایی استفاده می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات