اقتصاد مسکن
1. تاثیر نرخ ارز، نااطمینانی نرخ ارز و پاندمی کووید19 بر قیمت مسکن (مطالعه موردی: شهر تهران)

محمد حسین امجدی؛ علیرضا شکیبایی؛ عبدالمجید جلایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2021.59405.955

چکیده
  طی سال های اخیر افزایش نرخ ارز و و وجود نااطمینانی در این نرخ مورد توجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. یکی از نتایج مهم نااطمینانی نرخ ارز، بی ثباتی در شاخص قیمت های داخلی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز و نااطمینانی آن بر قیمت مسکن شهر تهران طی فروردین 1395 تا اسفند 1399 است. از طرف دیگر گسترش آنی شیوع ویروس کرونا به کاهش ...  بیشتر

2. تخمین بیزین تابع قیمت هدانیک آپارتمان‌های مسکونی در منطقه شمال شهر تهران

کیوان شهاب لواسانی؛ ویدا ورهرامی

دوره 20، شماره 62 ، فروردین 1394، ، صفحه 31-56

http://dx.doi.org/10.22054/ijer.2015.2488

چکیده
  در این مطالعه به بررسی برخی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه یک شهر تهران با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی بیزین می‌پردازیم. در اقتصاد سنجی بیزین با دخیل کردن حدس­ها، باورها و نظرات نخبگان از طریق توزیع پیشین که در واقع منبع دیگری به جز داده‌هایی است که در اختیار محقق می‌باشد، می توان در نهایت به تخمین‌های بهتر و کاراتری دست یافت. ...  بیشتر

3. شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع رونق و رکود در بازار مسکن

زهرا افشاری؛ مریم همتی

دوره 18، شماره 55 ، تیر 1392، ، صفحه 17-46

چکیده
  در این مطالعه پس از شناسایی چرخه‌های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن که به صورت انحرافات پایدار و عمده از روند بلندمدت تعریف می‌شود، به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخه‌ها در قیمت مسکن پرداخته می‌شود. به منظور شناسایی چرخه‌های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن از روش تاریخ‌گذاری[1] به نام روش مثلثی[2] استفاده شده است که برای اولین بار توسط ...  بیشتر