نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

طی سال‌های اخیر افزایش نرخ ارز و و وجود نااطمینانی در این نرخ مورد توجه بسیاری از برنامه‌ریزان اقتصادی بوده است. یکی از نتایج مهم نااطمینانی نرخ ارز، بی‌ثباتی در شاخص قیمت‌های داخلی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز و نااطمینانی آن بر قیمت مسکن شهر تهران طی فروردین 1395 تا اسفند 1399 است. گسترش آنی شیوع ویروس کرونا به کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن منجر شده است. از این رو، اثر شیوع ویروس کرونا روی بخش مسکن نیز مورد آزمون قرار می‌گیرد. به منظور محاسبه نااطمینانی، الگو‌های تغییرپذیری و برای تخمین، روش خودرگرسیون با وقفه‌های گسترده (ARDL) به‌کار گرفته شده است. براساس نتایج، اثر نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز بر قیمت مسکن به عنوان اهداف این مطالعه، مثبت و معنی‌دار است. بر این اساس، افزایش صددرصدی قیمت نرخ ارز و شاخص نااطمینانی نرخ ارز به ترتیب باعث افزایش 14 و 6 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران خواهد شد. بنابراین، هر اقدامی که نااطمینانی در وضعیت آتی بازار ارز را کاهش دهد، می‌تواند بر کاهش اثرات منفی در عرضه و تقاضای مسکن موثر باشد. همچنین نتایج برآورد الگو نشان می‌دهد شیوع ویروس کرونا همانند یک شوک عمل کرده و باعث افزایش قیمت مسکن در شهر تهران شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ادیب پور، مهدی و الهامی، مریم. (1394). تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران. دو اقتصاد پولی مالی، 22(10)، 104-122.
افشاری، زهرا و همتی، مریم. (1392). شناسایی عوامل موثر بر احتمال وقوع رونق و رکود در بازار مسکن. پژوهشهای اقتصادی ایران، 18(55)، 17-46.
پریور، اورانوس و حسنی، محبوبه. (1396). ارزیابی پویایی‌های رابطۀ بازار ارز، بازار سهام و بازار مسکن در ایران، با استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره. پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، 8(14)، 17-29.
پیرایی، خسرو و دادور، بهاره. (1390). تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر نااطمینانی، پژوهش‌های اقتصادی، 11(1)، 67-80.
جعفری صمیمی، احمد. (1391). اقتصاد بخش عمومی. چ 12. تهران: سمت.
جعفری صمیمی، احمد، اعظمی، کورش و عزیزیان، جبار. (1394). تاثیر نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان(نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه (شامل ایران). اقتصاد مقداری, 12(3), 27-49. doi: 10.22055/jqe.2015.11892
خلیلی‌عراقی، سیدمنصور، مهرآرا، محسن و عظیمی، سیدرضا. (1391). بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده‌های ترکیبی، پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی، 20(63)، 33-50.
دائی کریم زاده، سعید و هنرور، نغمه. (1396). بررسی رابطه بلند مدت بین قیمت نفت خام، قیمت طلا، شاخص قیمت مسکن و نرخ ارز در ایران با استفاده از رویکرد تصحیح خطای برداری ساختاری. مطالعات اقتصاد انرژی، 13(53)، 135-164.
رحمانی، تیمور و اصفهانی، پوریا. (1394). تحلیلی از تاثیر عوامل بخش عرضه و تقاضا بر قیمت مسکن در ایران، اقتصاد مسکن، 55، 11-30.
زمانیان، غلامرضا و بهراد امین، مهدی. (1393). اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای واردات ایران کاربردی از روش‌های ARDL و EGARCH،  مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(12)، 129-148.
سازمان برنامه و بودجه. (1399). سنجش اثرات اقتصادی کرونا در ایران،  مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، مجموعه گزارش شماره 185.
شاکری، عباس. (1395)، مقدمه ای بر اقتصاد ایران. چ 1. تهران: انتشارات رافع.
کاغذیان، سهیلا، نقدی، یزدان و پاشایی، حسین. (1394). بــررسی تاثیـر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش مسکن در ایران، راهبرد اقتصادی، 4(12)،  181-196.
کوچک‌زاده، اسما و جلایی، سید عبدالمجید. (1393). بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 4(16)، 11-20.
لشکری، محمد، بهنامه، مهدی و حسنی، ملیحه. (1395). اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 6(23)، 115-130.
ملکی، بهروز. (1395). تحلیل بازار مسکن ایران. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
موسوی، میرحسین و درودیان، حسین. (1394). تحلیل عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تهران، مدلسازی اقتصادی، 9(31)، 103-127.
مهرگان، نادر و تارتار، محسن. ( 1393 ). اثرات کوتاه مدت و بلندمدت هزینه‌ها برقیمت مسکن شهر تهران، اقتصاد مسکن، 50، 68-45.
نعمتی، غلامرضا، علیزاده، محمد و فطرس، محمدحسن. (1398). تعیین‌کننده‌های قوی قیمت مسکن در ایران: رویکرد متوسط گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(32)، 49-79.
نقیبی، محمد و واحدی، پیمان. (1397). بررسی تاثیر نرخ ارز موثر واقعی و نااطمینانی‌های آن بر ارزش افزوده بخش صنعت اقتصاد ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 18(2)، 49-80.
هاتفی مجومرد، مجید و مهرآرا، محسن. (1399). مهاجرت حباب میان بازار ارز و بازار مسکن، پژوهشنامه اقتصادی، 20(77)، 67-102.
هیبتی، رضا، شجری، هوشنگ و صمدی، سعید. (۱۳۹۵). اندازه گیری نااطمینانی در اقتصاد کلان، پژوهش‌های پولی-بانکی، 9(28)، 223-250.
یزدانی، مهدی و پیرپور، حامد. (1396). ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 17(67)، 35-65. 
Abelson, P., Chung, D., Joyeux, R., & Milunovich, G. (2005). House prices in Australia: 1970 to 2003; Facts & Explanations. Macquarie Univ., Department of Economics.
Adibpour, M., & Elhami, M. (1394). The impact of exchange rate uncertainty on money dem& in Iran. Monetary Economics Quarterly, 22 (10), 104-122.
Adu Jack, J. K., Okyere F. & Amoah, E. K. S. (2019). Effects of exchange rate volatility on real estate prices in developing economies: A case of Ghana, Advances in Social Sciences Research Journal , 6(11), 267-287.
Afshari, Z.& Hemati, M. (2013). Determinants of the probability of boom-bust cycles in the housing market. Iranian Journal of Economic Research, 18(55), 17-46.
Asal, M. (2019). Is there a bubble in the Swedish housing market?, Journal of European Real Estate Research, 12(1), 32–61.
Bahmani-Oskooee, M. & Ghodsi, H. (2017). Policy uncertainty & house prices in the United States of America, Journal of Real Estate Portfolio Management, 23, 73-85.
Bahmani-Oskooeea, M. &  Wu,  T. P. (2018). Housing prices & real effective exchange rates in 18 OECD countries: A bootstrap multivariate panel Granger causality, Economic Analysis & Policy, 60, 119-126.
Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2013). Measuring economic policy uncertainty. Chicago Booth Research Paper, 13-02.
Borio, C., McGuire, P. (2004). Twin peaks in equity & housing prices? BIS Quarterly Review, 79-93.
Daei Karimzadeh, S., & Honarvar, N. (1396). Investigating the long-run relationship between crude oil prices, gold prices, housing price indices & exchange rates in Iran using a structural vector error correction approach. Quarterly Journal of Energy Economics Studies, 13 (53), 135-164. [In Persian]
Dcode Economic & Financial Consulting (2020) https://dcodeefc.com/
Del Giudice, V.; De Paola P., & Del Giudice F. P. (2020). COVID-19 Infects Real Estate Markets: Short & Mid-Run Efects on Housing Prices in Campania Region (Italy), social sciences, 9(114), 1-18
Earl, D. B.; Hansen, J. L.  & Smersh, G. T.  (1999), Canadian/U. S Exchange rates & nonresident investors: Their influence on residential property values, Journal of Real Estate Research, 18, 433-461.
Eichengreen, B. (2008). The Real Exchange Rate & Economic Growth, World Bank PREM Network, Commission on Growth & Development Working Paper, No. 4.
Glindro, E. T., Subhanij, T., Szeto, J., & Zhu, H. (2011). Determinants of house prices in nine Asia-Pacific economies. International Journal of Central Banking, 7(3), 163-204.
Haibati, R., Shajari, H., & Samadi, S. (1395). Measuring uncertainty in macroeconomics, Monetary-Banking Research Quarterly, 9 (28), 223-250. [In Persian]
Hallstrom, D. G., & Kerry V. S. (2005). Market responses to hurricanes. Journal of Environmental Economics & Management, 50, 541–561.
Hatefi Majomard, M & Mehrara, M. (1399). Bubble migration between the foreign exchange market & the housing market, Economic Research Journal, 20 (77), 67-102. [In Persian]
Housing & Urban Development (HUD) )2017(.  Affordable Housing. Portal.HUD.gov. https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/comm_planning/affordablehousing/.
Jacobsen, D. H., & Naug, B. E. (2005). What drives house prices?, Economic Bullentin, 5(1), 29-41
Jafari Samimi, A. (1391). Public Sector Economics, 12 Edition, SAMT Publications. [In Persian]
Jafari Samimi, A., Azami, K., & Azizian, J. (1394). Impact of macroeconomic variables (exchange rate, inflation & growth rate) on imports of selected developing countries (including Iran). Quantitative Economics Quarterly, 12 (3), 27-49. doi: 10.22055 / jqe.2015.11892. [In Persian]
Johnstone, H. & Watuwa, R. (2007). House price in Canada: An Empirical Investigation. Journal of Urban Economics, 35(1), 1-27.
Joseph, B., Lipscomb, H. H. & John, T. H. (2003). Exchange Rate Risk Mitigation with Price Level Adjusting Mortgages, The Case of the Mexican UDI, Journal of Real Estate Research, 25(1), 23-42.
Jud, G. D., & Winkler, D. T. (2002). The dynamics of metropolitan housing prices, The journal of real estate research, 23(1/2), 29-46.
Jurado, K., Ludvigson, S. C., & Ng, S. (2015). Measuring uncertainty, American Economic Review, 105, 1177–1216
Kaghzian, S., Naqdi, Y., & Pashaei, H. (1394). Investigating the Effect of Exchange Rate Fluctuations on Housing Investment in Iran, Economic Strategy Quarterly, 4 (12), 181-196. [In Persian]
Khalili Iraqi, S M., Mehrara, M., & Azimi, S R. (1391). Investigating the Factors Affecting Housing Prices in Iran Using Combined Data, Quarterly Journal of Economic Research & Policies, 20 (63), 33-50. [In Persian]
Kuchakzadeh, A., & Jalaei, S A. (1393). Investigating the effect of exchange rate uncertainty on the growth of Iran's economic sectors, Journal of Economic Growth & Development Research, 4 (16), 11-20. [In Persian]
Lashkari, M., Behnameh, M., & Hassani, M. (1395). The effect of real exchange rate uncertainty on employment in Iran's service sector, Economic Growth & Development Research, 6 (23), 115-130. [In Persian]
Liu, S., & Su, Y. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on the demand for density: Evidence from the US housing market. Economics letters, 207, 110010.
Liu, Y. & Zhang, S. (2013). Econometric analysis on the relationship between RMB exchange rate & real estate price by VAR model. 2nd International Conference on Science & Social Research. 428-430.
Mahalik, M. K., & Mallick, H. (2011). What causes asset price bubble in an emerging economy? Some empirical evidence in the housing sector of India. International Economic Journal, 25(2), 215-237.
Maleki, B. (1395). Iran Housing Market Analysis, Industrial Management Organization Publications. [In Persian]
Mousavi, M H., & Droudian, H. (1394). Analysis of Factors Affecting Housing Prices in Tehran, Economic Modeling, 9(31), 103-127. [In Persian]
Mehregan, N., & Tartar, M. (1393). Short-term & long-term effects of costs on housing prices in Tehran, Housing Economics Quarterly, 50, 68-45. [In Persian]
Naqibi, M., & Vahedi, P. (1397). Investigating the effect of real effective exchange rate & its uncertainties on the added value of Iran's industrial sector. Research on Sustainable Growth & Development (Economic Research), 18 (2), 49-80. [In Persian]
Nemati, G R., Alizadeh, M., & Fitras, M H. (1398). Strong Determinants of Housing Prices in Iran: The Bayesian Average Approach to Classical Estimates (BACE). Iranian Journal of Applied Economic Studies, 8 (32), 49-79. [In Persian]
Norman, G. M., Michael, A. S. & Ordway, Ni. (1988). Japanese purchases, exchange rates, & speculation in residential real estate markets, Journal of Real Estate Research, 3(3), 39-49.
Obstfeld, M. & Rogoff, K. (1995). Exchange rate dynamics redux, Journal of Political Economy, 103, 624–660.
Parivarr, U., & Hassani, M. (1396). Evaluation of the dynamics of the relationship between the foreign exchange market, stock market & housing market in Iran, using a multivariate GARCH model. Journal of Economics & Business, 8 (14), 17-29. [In Persian]
Parrikar, J. G. P. (2019). The influence of macroeconomic factors on housing prices in India: an empirical study, Indian Journal of Economics & Development, 7 (3), 1-7.
Piraei, K., & Dadvar, B. (1390). The impact of inflation on economic growth in Iran with emphasis on uncertainty, Quarterly Journal of Economic Research, 11 (1), 67-80. [In Persian]
Program & budget organization. (1399). Assessing the economic impact of the corona in Iran, Center for Development & Foresight Research, Report No. 185. [In Persian]
Rahmani, T., & Isfahani, P. (1394). An analysis of the impact of supply & dem& factors on housing prices in iran, Housing Economics Quarterly, 55, 11-30. [In Persian]
Shakeri, A. (2016), Introduction to Iranian Economy, First Edition, Tehran, Rafi Publications. [In Persian]
Smith, K. V.; Carbone, J.; Pope, J.; Hallstrom, D. & Darden, M. (2006). Adjusting to natural disasters, Journal of Risk & Uncertainty, 33, 37–54. [In Persian]
Sutton, G. (2002). Explaining changes in house prices, BIS Quarterly Review,  46-55.
Tanrıvermis, H. (2020). Possible impacts of COVID-19 outbreak on real estate sector & possible changes to adopt: A situation analysis & general assessment on Turkish perspective, Journal of Urban Management, 9, 263–269.
Wen, H., & Goodman, A. C. (2013). Relationship between urban l& price & housing price: Evidence from 21 provincial capitals in China, Habitat International, 40, 9-17.
Wong, G. (2008). Has SARS infected the property market? Evidence from Hong Kong, Journal of Urban Economics, 63, 74–95.
Ya-Chen, L., & Shuai, Z. (2013). Econometric analysis on the relationship between RMB exchange rate and real estate price by VAR model. In Second International Conference on Science and Social Research (pp. 428-430).
Yang, L. & Zhiqiang, H. U. (2012). on Correlation between RMB Exchange Rate & Real Estate Price based on Financial Engineering, Systems Engineering Procedia, 3, 146 – 152.
Yazdani, M., & Pirpour, H. (1396). Assessing the effect of exchange rate uncertainty on corporate financing & foreign direct investment in Iran, Economic Research Journal, 17 (67), 35-65. [In Persian]
Zamanian, G., & Behrad Amin, M. (1393). The Effect of Exchange Rate Uncertainty on Applied Iranian Import Dem& by ARDL & EGARCH Methods, Iranian Journal of Applied Economic Studies, 3 (12), 129-148. [In Persian]
Zillow Economic Research. (2020). Information from Past Pandemics, & What We Can Learn: A Literature Review, by Svenja Gudell. March 13. Available online: https://www.zillow.com/research/pandemic-literature-review-26643/ (accessed on 20 June 2020).