تجارت بین الملل
تحلیل عوامل موثر بر تنوع‌پذیری صادرات ایران: با تاکید بر اثر هزینه‌های ورود به بازارهای داخلی و خارجی

محمد متش یاراحمدی؛ منیره رفعت؛ سید کمیل طیبی

دوره 26، شماره 89 ، دی 1400، ، صفحه 131-154

https://doi.org/10.22054/ijer.2021.45275.781

چکیده
  تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش‌های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های تجاری از مهم‌ترین عوامل موثر بر متنوع‌سازی صادرات است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه‌های ورود به بازار داخلی و خارجی ...  بیشتر

نقش متنوع‌سازی صادرات بر رابطه بین باز بودن تجاری و بی‌ثباتی رشد اقتصادی در کشورهای در‌حال‌توسعه منتخب (2015-1980)

زهرا عزیزی؛ مهدی پدرام؛ پگاه عزیزی

دوره 23، شماره 77 ، دی 1397، ، صفحه 107-138

https://doi.org/10.22054/ijer.2018.10149

چکیده
  در سال­های اخیر مطالعات گسترده‌ای در ارتباط با چگونگی اثرگذاری باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در کشورها انجام پذیرفته است، این در حالی بوده که تعداد محدودی از مطالعات بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی تمرکز یافته­اند. گروهی از این پژوهش‌ها باز بودن را عاملی برای دستیابی به رشد اقتصادی باثبات‌تر و گروهی آن را عاملی برای ایجاد بی­ثباتی ...  بیشتر