نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

10.22054/ijer.2021.45275.781

چکیده

تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش‌های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. لذا بهبود زیر‌ساخت‌ها و کاهش هزینه‌های تجاری از مهمترین عوامل مؤثر بر متنوع-سازی صادرات می باشد. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه های ورود به بازار داخلی و خارجی است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص تنوع‌پذیری صادرات بر اساس شاخص تایل برای ده کد کالای منتخب دو رقمی در نظام هماهنگ کد‌گذاری HS، به معرفی الگوی مورد مطالعه این پژوهش و برآورد آن با استفاده از روش داده‌های تابلویی و تخمین مدل به صورت حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) در نرم‌افزار Stata، برای تحلیل اثر هزینه‌های ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوع‌پذیری صادرات پرداخته می‌شود. نتایج پژوهش نشان داد که که متغیرهای هزینه ورود به بازار داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی ومعنی‌دار بر روی شاخص تنوع‌پذیری صادرات ایران بوده اند. بنابراین کاهش مقررات راه اندازی بنگاه ها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیلات حمل و نقلی و مالی می تواند به ارتقا شاخص تنوع صادراتی ایران کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات