تاثیر فقر، نابرابری وآلودگی محیطی بر سلامت در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

سارا منتظری؛ علیرضا جرجرزاده؛ مهدی بصیرت

دوره 24، شماره 81 ، دی 1398، ، صفحه 215-248

https://doi.org/10.22054/ijer.2019.11691

چکیده
  پژوهش حاضر تاثیر متغیرهای فقر، نابرابری و آلودگی محیطی (آلودگی هوا و عدم دسترسی به آب سالم) را به‌عنوان متغیرهای اصلی بر شاخص سلامت در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه ارائه می‌دهد. برای این منظور از داده‌های مربوط به 23 کشور توسعه‌‌یافته و 94 کشور درحال‌توسعه استفاده شده است. حداکثر بازه زمانی مورد پوشش در این مطالعه بازه زمانی ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر سلامت در استان‌های ایران: رهیافت داده‌های پانل

پروانه سلاطین؛ سمانه محمدی

دوره 20، شماره 64 ، مهر 1394، ، صفحه 177-207

https://doi.org/10.22054/ijer.2015.4670

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل مهم موثر بر مخارج بهداشتی و درمانی به عنوان شاخص سلامت در استان‌های ایران با استفاده از داده‌های پانل است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه با استفاده از روش اثرات ثابت و روش تعمیم‌یافته گشتاورها در دوره زمانی 1390-1380 نشان می‌دهند که تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان‌ها ...  بیشتر