نویسنده = رنانی، محسن
تعداد مقالات: 3
1. عقلانیت نهادی و تناقض رای‌دهی

دوره 24، شماره 80، پاییز 1398، صفحه 69-103

10.22054/ijer.2019.11113

عباد تیموری؛ محسن رنانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی


2. نقد انتخاب عقلانی از منظر رویکردهای رقیب: اقتصاد رفتاری، آزمایشگاهی و علوم مغزی

دوره 22، شماره 73، زمستان 1396، صفحه 1-43

10.22054/ijer.2018.8297

عباد تیموری؛ محسن رنانی؛ عبدالحمید معرفی محمدی


3. بررسی رابطه تمرکززدایی مالی و اندازه دولت در ایران

دوره 8، شماره 26، بهار 1385، صفحه 125-151

محسن رنانی؛ مرتضی سامتی؛ حسن فرازمند