نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه اصفهان

چکیده

در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای‌دهی»، توضیح قانع‌کننده‌ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای می‌دهند در ‌حالی ‌که طبق پیش‌بینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای‌دهی هنگامی به ‌وجود می‌آید که سعی می‌شود تصمیم رای‌ دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به‌ عبارت ‌دیگر، تناقض رای‌دهی به ‌این ‌دلیل وجود دارد که مفهوم نادرستی از عقلانیت توسط انتخاب عمومی به‌کار گرفته می‌شود. با استفاده از مفهوم دیگری از عقلانیت می‌توان دیدگاه عمیق‌تر و مناسب‌تری راجع ‌به نحوه اتخاذ تصمیمات رای‌دهی توسط شهروندان ارائه کرد و تناقض رای‌دهی را حل کرد. این امر به ما امکان می‌دهد که تصمیمات رای‌دهی را عقلانی بدانیم (رای‌دهنده فکر می‌کند دلایل خوبی برای تصمیمات خود دارد) بدون اینکه این رفتار عقلانی را صرفا به داشتن انگیزش‌های ابزاری ربط بدهیم. در این پژوهش برمبنای استدلال‌های منطقی، راهبردهای پیشنهاد‌شده برای حل مساله تناقض رای‌دهی نقد می‌شوند. سپس با به‌کارگیری مفهوم عقلانیت نهادی که با رویکرد روش‌شناسی اقتصاد نهادی سازگار است، تبیین جدیدی درباره تصمیمات رای‌دهی افراد ارائه می‌شود. نتایج تحلیل‌های نظری نشان می‌دهد که عقلانیت نهادی می‌تواند به حل تناقض رای‌دهی کمک زیادی کند.

کلیدواژه‌ها

تیموری، عباد، رنانی، محسن و معرفی محمدی، عبدالحمید(1396). نقد انتخاب عقلانی از منظر رویکردهای رقیب: اقتصاد رفتاری، آزمایشگاهی و علوم مغزی. پژوهش­های اقتصادی ایران، سال 22، شماره 73، 43-1.
 
Aldrich, J. H. (1993). Rational choice and turnout. American Journal of Political Science37(1), 246-278.
Altman, M. (2012). Behavioral economics for dummies. John Wiley & Sons.
Barry, B. (1970). Sociologists, economists and democracy. Collier-Macmillan.
Blais, A. (2000). To vote or not to vote?: The merits and limits of rational choice theory. University of Pittsburgh Press.
Boudon, R. (1997). The "paradox of the vote" and the theory of rationality. French Review of Sociology , 217-227.
Bowles, S. & Gintis, H. (1986). Democracy and capitalism: Property, community, and the contradictions of modern social thought. Basic Books.
Brennan, G., & Lomasky, L. E. (1989). Large numbers, small costs: the uneasy foundation of democratic rule. In Politics and process: New essays in democratic thought. Cambridge University Press, 42-59.
Brennan, G., Lomasky, L. E.  (1993). Democracy and decision: The pure theory of electoral preference. Cambridge University Press.
Buchanan, J. M. (1999). The Collected Works of James M. Buchanan. Liberty Fund.
Bush, P. D. (1987). The theory of institutional change. Journal of Economic issues21(3), 1075-1116.
Bush, P. D. (1993). The methodology of institutional economics: A pragmatic instrumentalist perspective. In Institutional Economics: Theory, Method, Policy . Kluwer, 59-107.
Camerer, C. F. (2005, August), Behavioral Economics. In the 9th world congress of the econometric society, London, UK.
Campbell, Α., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1960). The American Voter. John Wiley & Sons.
Carling, A. (1998). The paradox of voting and the theory of social evolution. In Preferences, Institutions, and Rational Choice ,Clarendon Press, 20-42.
Commons, J. R. (1934). Institutional economics: Its place in political economy. Macmillan.
Cosmides, L., & Tooby, J. (1992). Cognitive adaptations for social exchange. In The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture. Oxford University Press, 163-228.
Dewey, J. (1922). Human nature and conduct: An introduction to social Psychology. Modern Library.
Downs, A. (1957). An economic theory of democracy. Harper & Row.
Engelen, B. (2007). Rationality and institutions: An inquiry into the normative implications of rational choice theory.
   https://lirias.kuleuven.be/handle/1979/975
Engelen, B. (2008). Book Review of 'Beyond Conventional Economics', edited by Giuseppe Eusepi and Alan Hamlin, Review of Social Economy66(3), 408-412.
Ehrlich, P. R., & Ehrlich, P. R. (2000). Human natures: Genes, cultures, and the human prospect. Island Press.
Ferejohn, J. A., & Fiorina, M. P. (1974). The paradox of not voting: A decision theoretic analysis. American Political Science Review68(2), 525-536.
Fiorina, M. P. (1976). The voting decision: Instrumental and expressive aspects. The Journal of Politics38(2), 390-413.
Fiorina, M. P. (1997). Voting Behavior. In Perspectives on Public Choice: A Handbook. Cambridge University Press, 391-414.
Foster, J. F. (1981). Syllabus for problems of modern society: The theory of institutional adjustment. Journal of Economic Issues, 15(4), 929-935.
Friedman, J. (1996). Introduction: Economic approaches to politics. In The Rational Choice Controversy: Economic Models of Politics Reconsidered , Yale University Press, 1-24.
Hayek, F. (1973). Law, legislation, and liberty. University of Chicago Press.
Hodgson, G. (1994). The return of institutional economics. In The Handbook of Economic Sociology . Princeton University Press, 58-76.
James, W. (1890). The principles of psychology. Reprint: Dover, 1950.
Kahneman, D. (1973). Attention and Effort. Englewood Cliffs, N.J.
Levi, M ., K. Cook, J. O'Brien, and H. Faye. (1990), Introduction. In The Limits of Rationality. University of Chicago Press, 1-16.
Margolis, H. (1984). Selfishness, altruism, and rationality. University of Chicago Press.
McKenzie, R. B. (2010). Predictably rational?: In search of defenses for rational behavior in economics. Springer Science & Business Media.
Mueller, D. C. (2003). Public choice III. Cambridge University Press.
Nozick, R. (1993). The nature of rationality. Princeton University Press.
Overbye, E. (1995). Making a case for the rational, self‐regarding,‘ethical’voter… and solving the ‘Paradox of not voting’ in the process. European Journal of Political Research27(3), 369-396.
Peirce, C. S. (1958).  Values in a universe of change: Selected writings. Stanford University Press.
Redmond, W. H. (2003). Innovation, diffusion, and institutional change. Journal of Economic Issues37(3), 665-679.
Redmond, W. H. (2004). On institutional rationality. Journal of Economic Issues38(1), 173-188.
Riker, W. H., & Ordeshook, P. C. (1968). A theory of the calculus of voting. American Political Science Review62(1), 25-42.
Schuessler, A. (2000). A logic of expressive choice. Princeton University Press.
Sen, A. K. (1977). Rational fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory. Philosophy & Public Affairs, 317-344.
Simon, H. A. (1996). The sciences of the artificial. MIT press.
Stiglitz, J. E. (2002). Participation and development: Perspectives from the comprehensive development paradigm. Review of Development Economics6(2), 163-182.
Tullock, G. (1967). Toward a mathematics of politics. University of Michigan Press.
Zafirovski, M. (2003). Human rational behavior and economic rationality. Electronic Journal of Sociology7(2), 1-34.