نویسنده = موسوی، میرحسین
تعداد مقالات: 4
1. اقتصاد سیاسی تحریم‌های ایران: رویکرد طراحی سازوکار و مدل‌سازی مبتنی بر عامل

دوره 25، شماره 82، بهار 1399، صفحه 83-120

10.22054/ijer.2020.11909

کبری سنگری مهذب؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ محمدرضا اصغری اسکوئی


3. محاسبه بهره‌وری و کشش جانشینی بخش صنعت اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 74، بهار 1397، صفحه 1-32

10.22054/ijer.2018.8824

الهه اسدی مهماندوستی؛ فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی


4. بررسی نسلی تاثیر آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری

دوره 20، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 89-120

10.22054/ijer.2015.4095

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ بتول آذری بنی