تاثیرات نامتقارن تکانه های اسمی (پولی) بر تولید

سید احمدرضا جلالی نائینی؛ فاطمه نظیفی

دوره 3، شماره 9 (پاییز و زمستان 1380) ، مهر 1380، صفحه 13-41

چکیده
  این مقاله به این پرسش، پاسخ می دهد که آیا تکانه های پولی مثبت و منفی دارای تاثیرات متقارن بر تولید هستند؟ در الگوهای نوکلاسیک فرض بر وجود تقارن است در حالی که الگوهای نوکینزی عدم تقارن تاثیرات تکانه های پولی بر تولید را پیش بینی می کنند. یافته های مقاله، این فرضیه که تکانه های منفی و مثبت پولی دارای تاثیرات برابر ولی با علامت متضاد بر ...  بیشتر

اثرات متقابل متغیرهای اسمی و حقیقی در یک الگوی تصحیح خطای ساختاری (مطالعه موردی ایران)

حمید ابریشمی؛ محسن مهر آرا

دوره 3، شماره 9 (پاییز و زمستان 1380) ، مهر 1380، صفحه 43-88

چکیده
  در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف ...  بیشتر

نقش روش حسابداری لئونتیف به عنوان پل ارتباطی رشد محور و انسان محور

علی اصغر بانوئی

دوره 3، شماره 9 (پاییز و زمستان 1380) ، مهر 1380، صفحه 89-126

چکیده
  در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی دیدگاه های رشد محور و انسان محور، نقش نظام حسابداری موجود والگوهای مرتبط به آن در تبیین کمی این نوع دیدگاه ها براساس پرسش اساسی زیر مورد کنکاش قرار می گیرد. تا چه حد نظام حسابداری موجود و اصلاح شده آن در طیف وسیعی از الگوهای تعادل عمومی می توانند پیش نیازهای اساسی و آماری دیدگاه های انسان محور را تامین ...  بیشتر

محاسبه ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی

محمد آسیائی

دوره 3، شماره 9 (پاییز و زمستان 1380) ، مهر 1380، صفحه 127-160

چکیده
  ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی که بخش اصلی پارامترهای ساختاری اقتصاد را تشکیل می دهد نه تنها محور اساسی الگوی پویای داده – ستانده است، بلکه ابزار مهمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی نیز می باشند.در محاسبه ضرایب سرمایه از موجودی سرمایه خالص استفاده می شود تا ضرایب واقعی به دست آید. برای برآورد سرمایه های ثابت، لازم است ضمن در نظر گرفتن ...  بیشتر