نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاددانشگاهی مشهد و دانشجوی دوره دکتری دانشگاه فردوسی

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی کشورهای مختلف در سال‌های 2000، 2005 و 2010 می‌باشد. برای این منظور، با توجه به معنی‌داری آماره موران و وجود همبستگی فضایی در خصوص شاخص توسعه انسانی کشورهای مختلف، از رگرسیون موزون جغرافیایی (الگوی هسته‌های فضایی تطبیقی) برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج حاصل که با استفاده از نرم‌افزار ArcGis 9.3 بدست آمد نشان می‌دهد بطور متوسط در کشورهای مختلف، اندازه دولت و حکمرانی خوب تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارد که اثرگذاری متغیر اندازه دولت در سال‌های 2000، 2005 و 2010 رو به کاهش و اثرگذاری متغیر حکمرانی خوب، اگرچه در سال 2005 نسبت به 2000 اندکی افزایش یافت ولی در سال 2010 کاهش را نشان می‌دهد. در خصوص ایران، نتایج ضریب منطقه‌ای اندازه دولت در سال‌های 2000 و 2005 مثبت بوده ولی در سال 2010 منفی می‌باشد. همچنین حکمرانی خوب در ایران (ضریب منطقه‌ای) دارای تأثیر مثبت بوده که مقدار آن در سال‌های مورد بررسی رو به افزایش می‌باشد. همچنین در این مطالعه، تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب در کشورهای با سطوح مختلف توسعه‌یافتگی (4سطح توسعه‌یافتگی) نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها