نویسنده

استادیار گروه اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این تحقیق به‌منظور برآورد منحنی انگل و کشش‌ درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات ورکینگ لسر[1] با لحاظ مشخصات اقتصادی و اجتماعی خانوارها استفاده شده است. این مدل با استفاده از داده­های مقطعی و روش رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط و به‌کارگیری اطلاعات نزدیک به 19 هزار خانوار شهری در کشور در سال 1394 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که کشش درآمدی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای خانوارهای اقشار کم‌درآمد، درآمد متوسط و پردرآمد به ترتیب برابر 22/1، 12/1 و 8/0 است. این برآوردها نشان می‌دهد، کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گروه‌های با درآمد کم و متوسط که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، کالایی لوکس به شمار می‌آید. این در حالی است که این گروه کالایی برای اقشار ثروتمند، ضروری برآورد شده است. همچنین افزایش سطح تحصیلات سرپرست خانوار موجب افزایش تقاضای کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود، به‌طوری‌ که یک درصد افزایش در تعداد سال‌های تحصیل سرپرست خانوار، موجب افزایش 06/0 درصدی تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود.[1]- Working-Leser

کلیدواژه‌ها

طاهرپور، جواد، علیاصغر سالم و سارا امیری (1395)، «محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، سال 11، شماره 4، صص 102-75.
طیبنیا، علی و حامد فرنام (1394)، «مدل‌سازی تابع تقاضای پول و برآورد منحنی انگل آن در ایران با استفاده از سیستم‌های تقاضای EASI»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 5، شماره 19، صص ۱48-۱13.
فروزنده دوست، محمدرضا (1391)، «نقش فناوری اطلاعات در توسعه اقتصادی»، گزارش طرح پژوهشی مصوب سازمان فناوری اطلاعات ایران.
منجذب، محمدرضا (1380)، «انتخاب میان مدل‌های خطی و خطی لگاریتمی با اتکابه روش‌های اقتصادسنجی (بررسی موردی منحنی انگل)»، پژوهشنامه اقتصادی، سال دوم، شماره دوم، صص 134-121.
Agüero, A. (2008). Telecommunications expenditure in peruvian households. DIRSI research brief.
Agüero, A., & De Silva, H. (2009). Bottom of the pyramid expenditure patterns on mobile phone services in selected emerging Asian countries.
Bae, S. H., & Shin, M. (2007). Telecommunications expenditure potential of Korean households and income turning point. info9(6), 45-56.
Banks, J., Blundell, R., & Lewbel, A. (1997). Quadratic Engel curves and consumer demand. Review of Economics and statistics79(4), 527-539.
Bewley, R. A. (1982). On the functional form of Engel curves: the Australian household expenditure survey 1975–76. Economic record58(1), 82-91.
Blundell, R., Pashardes, P., & Weber, G. (1993). What do we learn about consumer demand patterns from micro data?. The American Economic Review, 570-597.
BuShehri, M. A., & Wohlgenant, M. K. (2012). Measuring the welfare effects of reducing a subsidy on a commodity using micro-models: An application to Kuwait's residential demand for electricity. Energy Economics34(2), 419-425.
Cooper, R. J. (2012). Measuring the impact of innovations in public IT infrastructure on the standard of living in OECD economies.
Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). Economics and consumer behavior. Cambridge university press.
Gorman, W. M. (1981). Some engel curves. Essays in the Theory and Measurement of Consumer Behavior.
Houthakker, H. S. (1960). Additive preferences. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 244-257.
Ker, A. (2011). Conditional and unconditional quantile estimation of telecommunications Engel curves. Unpublished manuscript, university of guelph.
Leser, C. E. V. (1963). Forms of Engel functions. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 694-703.
Lewbel, A. (1991). The rank of demand systems: theory and nonparametric estimation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 711-730.
Peña-López, I. (2009). Manual for the Production of Statistics on the Information Economy.
Phlips, L. (2014). Applied Consumption Analysis: Advanced Textbooks in Economics (Vol. 5). Elsevier.
Rajapakse, S. (2011). Estimation of a complete system of nonlinear Engel curves: Further evidence from Box–Cox Engel curves for Sri Lanka. Applied Economics43(3), 371-385.
Setthawong, P. (1973). An Econometric Analysis of Engel Curves: Based on MSU Consumer Panel Data. Michigan State University. Department of Economics.
Shamsudin, M. N., Mohamed, Z., Abdullah, A. M., & Radam, A. (2009). Evidence of Engel curves in food away from home: A study of Malaysia.
UNSTATS (2000), Classification of Individual Consumption According Purpose.
Wan, G. H. (1996). Income elasticities of household demand in rural China: estimates from cross-sectional survey data. Journal of Economic Studies23(3), 18-33.
Working, H. (1943). Statistical laws of family expenditure. Journal of the American Statistical Association38(221), 43-56.
Yeong-Sheng, T. E. Y. (2008). Household expenditure on food at home in Malaysia. University Library of Munich, Germany.