نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله، رفتار تصادفی بازده­ های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) برای دوره
 7/ 1/ 1389 تا 12/ 5/ 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل مؤلفه­ های مشاهده نشده، بازده سهام به دو مؤلفه دایمی و موقتی تجزیه می­شوند. در مؤلفه موقتی، ناهمسانی واریانس از نوع انتقال مارکفی بوده که دارای سه وضعیت (واریانس پایین، متوسط و بالا) است. نتایج پژوهش، مناسب بودن مدل مد­های گذرا را نشان می­دهد و مقدار پایین (کمتر از 50) معیار
RCM نشاندهنده طبقه‌بندی مناسب رژیم­ ها در مدل است. مجموع ضرایب خودرگرسیونی در مؤلفه موقتی، تقریباً 0/4 است که نشان می­دهد، حدود 40 درصد مقادیر جاری مؤلفه موقتی، توسط مقادیر دو دوره گذشته (دو روز گذشته) توضیح داده می­شوند. دیرش مورد انتظار در وضعیت سه (واریانس بالا) دارای کمترین مقدار است، به این معنا که نوسانات بالا در بازده سهام سریعاً به سطح نرمال خود بازمی­گردند. بررسی نمودار مقادیر احتمال بودن در وضعیت  سه نشان می­دهد، تعداد احتمالات با مقادیر یک برای وضعیت سه، در سال مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیار زیاد است.

کلیدواژه‌ها

سلیمانی، سیروس، علی فلاحتی و علیرضا رستمی (1395)، «اجزای موقت و دایمی بازدهی سهام: کاربردی از مدل فضا­حالت با واریانس ناهمسانی راه­گزینی مارکف»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 25، پاییز، صص 90-69.
نجار­زاده، رضا، بهرام سحابی و سیروس سلیمانی (1392)، «بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاه­مدت و بلند­مدت: کاربردی از مدل­های فضاحالت با واریانس ناهمسانی راه­گزینی مارکف»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال هجدهم، شماره 54، بهار، صص 25-1.
Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime switches in interest rates. Journal of Business & Economic Statistics20(2), 163-182.
Camerer, C. (1989). Bubbles and fads in asset prices. Journal of Economic Surveys3(1), 3-41.
Carter, C. K., & Kohn, R. (1994). On Gibbs sampling for state space models. Biometrika81(3), 541-553.
Chan, K. F., Treepongkaruna, S., Brooks, R., & Gray, S. (2011). Asset market linkages: Evidence from financial, commodity and real estate assets. Journal of Banking & Finance35(6), 1415-1426.
Chen, S. W., & Shen, C. H. (2012). Examining the stochastic behavior of REIT returns: evidence from the regime switching approach. Economic Modelling29(2), 291-298.
Engel, R., and Kim, Ch. (1996), The long-run US/UK real exchange rate , Journal of Money, Credit and Banking, 31(3), 335-356.
Fama, E. F., & French, K. R. (1988). Permanent and temporary components of stock prices. Journal of political Economy96(2), 246-273.
Fama, E. F., Fisher, L., Jensen, M. C., & Roll, R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. International economic review10(1), 1-21.
Hamilton, J. D., & Susmel, R. (1994). Autoregressive conditional heteroskedasticity and changes in regime. Journal of econometrics64(1-2), 307-333.
Hammoudeh, S., & Choi, K. (2007). Characteristics of permanent and transitory returns in oil-sensitive emerging stock markets: The case of GCC countries. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money17(3), 231-245.
Kim, C. J., & Kim, M. J. (1996). Transient fads and the crash of′ 87. Journal of Applied Econometrics11(1), 41-58.
Kim, C. J., & Nelson, C. R. (1998). Testing for mean reversion in heteroskedastic data II: Autoregression tests based on Gibbs-sampling-augmented randomization1. Journal of Empirical Finance5(4), 385-396.
Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Heteroskedasticity in stock return data: Volume versus GARCH effects. The journal of finance45(1), 221-229.
 Lastrapes, W. D. (1989). Exchange rate volatility and US monetary policy: an ARCH application. Journal of Money, Credit and Banking21(1), 66-77.
LeRoy, S. F., & Porter, R. D. (1981). The present-value relation: Tests based on implied variance bounds. Econometrica: Journal of the Econometric Society,49(3), 555-574.
Poterba, J. M., & Summers, L. H. (1988). Mean reversion in stock prices: Evidence and implications. Journal of financial economics22(1), 27-59.
Shiller,  R.  (1981).  Do Stock Prices Move too Much to Be Justified by Subsequent Changes in Dividends?. The American Economic Review, 71(3), 421-436.
Shiller, R. (1984). Stock prices and social dynamics. Brookings papers on Economic Activity, 2 , 457-498.
Summers, L. H. (1986). Does the stock market rationally reflect fundamental values?. The Journal of Finance41(3), 591-601.
West, K. D. (1988). Bubbles, fads and stock price volatility tests: a partial evaluation. The Journal of Finance43(3), 639-656.