نویسندگان

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به عوارض ناشی از فقر و نابرابری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، این مطالعه، به بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل تأثیر مصرف حامل‌های مختلف انرژی بر پدیده فقر در ایران می‌پردازد. به همین منظور، از داده‌های سالیانه طی دوره زمانی 1363 تا 1389 و روش اقتصادسنجی معادلات هم‌زمان و تخمین‌زن‌های حداقل مربعات دومرحله­ای ([1]2SLS) و حداقل مربعات سه‌مرحله­ای ([2]3SLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان‌دهنده این است که تأثیر حامل‌های مختلف انرژی بر نابرابری متفاوت است، به‌طوری که مصرف بنزین باعث افزایش نابرابری و مصرف گاز طبیعی و برق موجب کاهش نابرابری می‌شوند. تأثیر حامل‌های نفت کوره، نفت سفید و گازوییل بر نابرابری نیز با توجه به شاخص‌های مختلف نابرابری متفاوت است. از سوی دیگر، مصرف حامل‌های مختلف انرژی بر کاهش فقر در ایران طی دوره مورد بررسی مثبت است و مصرف گاز طبیعی و برق نیز بیشترین تأثیر را در کاهش فقر دارند، بنابراین، تأثیر مستقیم مصرف حامل‌های انرژی بر فقر تأیید می‌شود. در مجموع، با توجه به نتایج به‌دست آمده، تأثیر غیرمستقیم تمام حامل‌های انرژی بر فقر از طریق کاهش نابرابری را نمی‌توان تأیید کرد، اما با توجه به تأثیر مثبت مصرف تمام حامل‌های انرژی بر رشد اقتصادی، تأثیر غیرمستقیم آنها بر کاهش فقر از طریق افزایش رشد اقتصادی تأیید می‌شود.[1]- Two Stage Least Square (2SLS)


[2]- Three Stage Least Square (3SLS)

کلیدواژه‌ها

مرکز آمار ایران، سالنامه‌های آماری، سال‌های مختلف.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌های اقتصادی و بانک اطلاعات و داده‌ها، سال‌های مختلف.
موسوی جهرمی، یگانه، فرهاد خداداد کاشی و عالمه موسی پوراحمد (1393)، «ارزیابی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در جامعه»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 19، شماره 61، زمستان، صص 147-117.
Ahluwalia, M. (1976a), “Income Distribution and Development: Some Stylized Facts”, American Economic Review Papers and Proceedings, vol. 66, pp.128-135.
Ahluwalia, M. (1976b), “Inequality, Poverty and Development”, Journal of Development Economics, vol. 3, no.4, PP. 307-342.
Alesina, A. and Perotti, R. (1996), “Income Distribution, Political Instability and Investment”, European Economic Review, vol. 40, no. 6, pp. 1203–28
Anand, S., and Kanbur, S. (1993a), “The Kuznets Process and Inequality- Development Relationship”, Journal of Development Economics, vol. 40, pp. 25-52.
Anand, S., and Kanbur, S. (1993b), “Inequality and Development: A Critique,” Journal of Development Economics, vol. 41, pp.19-43.
Atkinson, A. (1970), “On the Measurement of Inequality.” Journal of Economic Theory, vol. 2, pp.244-263
Atkinson, A. (1987), “On the Measurement of Poverty.” Econometrica, vol. 55, pp.749-764.
Babu, M., Bhaskaran, V., Venkatesh, M. (2016), “Does inequality Hamper Long Run Growth? Evidence from Emerging Economies”, Economic Analysis and Policy, vol. 52, pp. 99–113
Barnes, D., and Qian, U. (1992), “Urban Interfuel Substitution, Energy Use and Equity in Developing Countries”, Energy series Paper 53 World Bank.
Barnes, D., and W. Floor (1999), “Biomass Energy and the Poor in Developing Countries.” Journal of international Affairs, vol. 53, pp. 237-259
Barnes, D., K. Fitzgerald, and H. Peskin (2002), “The Benefits of Rural Electrification in India: Implications for Education, Household Lighting, and Irrigation”. Journal of international Affairs, vol. 43, pp. 217-239
Bourguignon, F. (2004), “The Poverty-Growth-Inequality Triangle.” in Indian council for Research on International Economic Relations. New Delhi
Bourguignon, F. (1996), “Comment on Inequality, Poverty and Growth: Where do we Stand”, Annual World Bank Conference on Development Economics, The World Bank, pp.46–9
Bourguignon, F., and Morrison, C. (1998), “Inequality and Development: The Role of Dualism.” Journal of Development Economics, vol. 57, pp. 233-257.
Bourguignon, F., and Chakravarty, S. (2003), “The Measurement of Multidimensional Poverty.” Journal of Economic Inequality, vol. 1, pp.25-49.
Bourguignon, F., Lustig, F., and Ferreira, N. (2005), “The Microeconomics of Income Distribution Dynamics in East Asia and Latin America”, Oxford, NY: Oxford University Press.
Bruno, M., L. Squire, and M. Ravallion. (1998), “Equity and Growth in Developing Countries: Old and New Perspectives on the Policy Issues”, Policy research working paper, world bank.
Chan, K., Zhou, X., Panc, Z. (2014), “The Growth and Inequality Nexus: The Case of China”, International Review of Economics and Finance, vol. 34, pp. 230–236
Davis, M. (1998), “Rural Household Energy Consumption: The Effects of Access to Electricity - Evidence from South Africa,” Energy Policy, vol. 26, pp. 207-217.
DME(2005b), “Energy Price Report, Energy Planning and Development”, Government of South Africa
DME, and ERC. (2002), “Energy Outlook for South Africa”, Government of South Africa.
Dollar, D., and A. Kraay (2002), “Growth is Good for the Poor.” Journal of Economic Growth, vol. 7, pp. 195-225.
Douglas Barnes and Willem Floor (1996), “Rural Energy in Developing Countries: A Challenge for Economic Development”, Annual Review Energy Environment, vol. 21, pp.497-530
Energy Sector Management Assistance Programme (ESMAP), 2000
Energy Sector Management Assistance Programme (ESMAP), 2006
ESMAP (UNDP/World Bank Energy Sector Management Assistance Pro­gramme). (2005a), Advancing Bioenergy for Sustainable Development: Guideline for Policymakers and Investors. Report 300/05. World Bank: Washington, DC, USA
Foster, J., Greer, J. and Thorbecke, E. (1984), “A Class of Decomposable Poverty Measures,” Econometrica, vol. 52,pp.761-766.
Greene, William H. (2008), “Econometric Analysis”, 6th Edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Honohan, Patrick(2004a), “Financial Development, Growth and Poverty:How Close are the Links?”, World Bank Policy Research, Working Paper 3203, world bank.
Jalilian Hossein and Kirkpatrick Colin. (2005), “Does Financial Development Contribute to Poverty Reduction?”, Journal of Development Studies, vol. 41, May, pp. 636-656
Judge, Georege, R. Carter Hill, William. E. Griffiths, Helmut Lutkepohl, &Tsoung-Chao Lee (1988), “Introduction to The Theory and Practice of Econometrics”, 2nd ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, USA; pp.456-461.
Kakwani, N. (1980), “Income Inequality and Poverty: Methods of Estimation and Policy Applications”, Oxford, NY: Oxford University Press.
Kakwani, N., and E. Pernia. (2000), “What is Pro-Poor Growth.” Asian Development Review, vol. 16, pp. 1-22.
Kander, A., and Schon, L. (2005), “The Energy, Capital Relation, Sweden 1870-2000” in Sixth Conference of European Economic Society, September. Istanbul
Karekezi, Stephen (2002), “Poverty and Energy in Africa: A Brief Review”, Energy Policy, vol. 30, pp.915–919
Karekezi. S. and Kithoma. W. (2002), “Renewable Energy Strategies for Rural Africa: is a PV-led Renewable Energy Strategy the Right Approaches for Providing Modern Energy to the Rural Poor of Sub-Saharan Africa”,Energy Policy, vol. 30, pp.1071-1086.
Khandker, Shahidur R., Barnes, Douglas, F. and Samad, Hussain (2012),” Are the energy poor also income poor? Evidence from India”, Energy Policy, vol. 47, pp.1–12.
Kuznets, S. (1955), “Economic Growth and Income Inequality.” American Economic Review, vol. 45, pp.1-28.
Lallement, D. (2005), “Energy as a Llinchpin for Poverty Reduction”, Washington D.C: ESMAP, World Bank.
Li, T., T. Lai, J., Wang, Y., and Zhaoa, D. (2016), “Long-run Relationship Between Inequality and Growth in Post-reform China: New Evidence from Dynamic Panel Model”, International Review of Economics and Finance, vol. 41, pp.238–252.
Lin, Cynthia. (2011), “Estimating Supply and Demand in the World Oil Market”, the Journal of Energy and Development, vol. 34, no.1, pp. 24-45
Lutkepohl, H. (1993), “Introduction to Multiple Time Series Analysis”, 2nd. Springer-Verlag.
Muawya Ahmed Husseinand Walter Leal Filho (2012), “Analysis of Energy as a Precondition Forimprovement of Living Conditions and Povertyreduction in Sub-Saharan Africa”, Scientific Research and Essays, Vol. 7, no. 30, pp. 2656-2666
Muinelo- Gallo, L., Roca-Sagalés, O. (2013), “Joint Determinants of Fiscal Policy, Income Inequality and Economic Growth”, Economic Modelling, vol. 30, pp.814–824.
Nicholas N. (2011), “Exploring the Impact of Energy Sources on Production, Inequality and Poverty in Simultaneous Equations Models for South Africa”, African Development Review, Vol. 23, no. 3, pp. 335–351.
Nkomo, J. C. (2007), “Energy Use, Poverty and Development in the SADC”, Journal of Energy in Southern Africa, Vol. 18, no. 3, pp. 14-38
Polemis, M. (2006), “Empirical Assessment of the Determinants of RoadEnergy Demand in Greece,” Energy Economics, vol. 28, pp. 385-403
Prasad, G. (2006), “Energy Sector Reform and the Poor: Energy Use and Supply: A Four Country Study: Botswana, Ghana, Honduras & Senegal”, ESMAP Technical Paper 095 ESMAP.
Ravallion, M., and Chen, S. (2003), “Measuring Pro-Poor Growth”, Economics Letters, vol. 78, pp.93-99.
Shin, Inyong (2012), “Income Inequality and Economic Growth”, Economic Modelling, vol. 29, pp.2049–2057.
Son, H. (2004), “A note on Pro-Poor Growth.” Economic Letters, vol. 82, pp.307-314.
Son, H., and Kakwani, N. (2008), “Global Estimates of Pro-Poor Growth”, World Development, vol. 36, no.6, pp. 1048-1066
U.N. (2000), “Implementation of the United Nations Millennium Declaration: Report of the Secretary General”, Report No. A/57/270 United Nat.
UNU-WIDER. (2008), “The Poverty-Growth-Inequality Triangle in China”, World Institute for Development Economic Research of the United Nations University, United Nations, New York.
World Bank. (2008a), “Designing Sustainable Off-Grid Rural Electrification Projects: Principles and Practices”, Washington DC: World Bank tors. Washington D.C: World Bank.
World Bank. (2001), “World Bank Group’s Energy Program, Poverty Reduction,Sustainability and Selectivity”, Washington D.C: World Bank Energy and Mining Sector Board.
Yangy, Y., M. Greaney, T. (2017), “Economic Growth and Income Inequality in the Asia-Paci_c Region: A Comparative Study of China, Japan, South Korea, and the United States”, Journal of Asian Economics, vol. 48, pp.6-22.