بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام ‌بانکداری ایران

نویسندگان

1 استادیارگروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات سمنان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سمنان

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، داده‌های ترکیبی بانک‌های تجاری و تخصصی ایران، طی سال‌های ‌۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمع‌آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم‌زمان و روش حداقل مربعات دومرحله‌ای با اثرات ثابت (FE2SLS)[1]، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج به‌دست‌آمده وجود هم‌زمانی بین ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه را در نظام ‌بانکداری ایران مورد تأیید قرار می‌دهد. نتایج حاکی از آن بوده که با کاهش کیفیت وام‌های اعطایی، ناکارآیی نظام بانکی افزایش داشته است. انباشت سرمایه باعث کاهش ناکارآیی هزینه و بهبود عملکرد نظام بانکی ‌می‌شود. همچنین نرخ رشد وام‌ها به‌طور معنا‌دار بر عملکرد هزینه‌ای نظام بانکی مؤثر بوده است. نتایج برآورد پارامترهای معادله ریسک‌ بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که با افزایش ناکارآیی هزینه نظام بانکی، کیفیت وام‌های اعطایی توسط این نظام کاهش ‌یافته و انباشت سرمایه نیز اثرات منفی بر کیفیت شاخص ریسک‌پذیری نظام بانکی داشته است. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآیی هزینه نظام بانکی و بازده دارایی‌ها بر انباشت سرمایه، بانک‌هایی که به لحاظ عملکرد ناکارآ بودهاند، از نظر تجهیز و انباشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته‌اند.[1]- Fixed Effect Two-Stage Least Squares

کلیدواژه‌ها


امامی‌میبدی، علی ( ۱۳۷۹)، اصول اندازه‌گیری کارآیی و بهره‌وری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
اسدی‌پور، نوشین (۱۳۸۶)، «سیستم مدیریت ریسک در بانک‌ها»، فصلنامه بانک و اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شماره۸۳، شهریور، صص ۵۱ -۴۸.
احمدی، حمید (۱۳۸۹)، بررسی اثرات سطح ریسک بر کارآیی نظام بانکداری ایران، پایان‌نامه کار‌شناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
رضایی، محمد (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین انباشت سرمایه و تغییرات کارآیی بانک‌های دولتی ایران، پایان‌نامه کار‌شناسی ارشد علوم اقتصادی، مؤسسه عالی بانکداری، تهران.
فراهانی‌فرد، سعید، محمدنقی نظر‌پور و سارا بایی (۱۳۹۱)، مقایسه تطبیقی کارآیی بانک‌های اسلامی و غیراسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، دوره ۱۲، شماره ۴۶، تابستان، صص ۱۰۶-۹۳.
Athanasoglou, R (2011), “Bank Capital and Risk in the South Eastern European Region”, Economic Research Department, Working Paper.
Baltaghi, B. (2005), Econometrics of Panel data, Springer.
Baltaghi, B. (2009), «Simultaneous Equations with Error Components», Journal of Econometrics, Vol. 17, pp. 1-26.
Baltagi, B. (2001), Econometric Analysis of Panel Data, Springer.
Battese, G. and Coelli, T. (1995), «A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data», Empirical Economics, Vol. 20, issue 2, pp. 325-332.
Battese, G.E. & Coelli, T.J. J Prod Ana. (1992), «Frontier Production Functions, Technical Efficiency, and Panel Data: with Application to Paddy Farmers in India», The Journal of Productivity Analysis, Vol. 3, Issue 1, pp. 153–169.
Berger, A. N., DeYoung, R. (1997), «Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks».Journal of Banking and Finance, Vol. 21, pp. 849-870.
Bonaccorsi di Patti, E. and Hardy, D. (2005), «Financial Sector liberalization, Bank Privatization, and Effciency: Evidence from Pakistan», Journal of Banking and Finance, Vol. 29, Issues 8–9, pp. 2381–2406.
Dahl, Drew and Ronald E. Shrieves. (1990), «The Impact of Regulation on Bank Equity Infusions», Journal of Banking and Finance, Vol. 14, Issue 6, pp. 1209–1228.
Das, A. and Ghosh. S. (2004), «Risk, Capital and Operating Efficiency: Evidence from Indian Public Sector Banks», Indian Journal of Economics and Business, Vol. 3, No. 1, pp. 147-164.
De Young, R. Hunter, W. and Udell, G. (2004), «The Past, Present, and Probable Future for Community Banks», Journal of Financial Service Research, Vol. 25, Issue 2, pp. 85–133.
Deelchand, T and Padgett. (2009), «The Relationship between Risk, Capital and Efficiency: Evidence from Japanese Cooperative Banks», University of Reading, ICMA Centre Discussion Papers in Finance, No icma, p.21.
Giannola, A., Lopes, A., Ricci, C. and Scar_glieri, G. (1997), «Divari Territoriali di Efficienza nel Sistema Bancario Italiano», in B. Quintieri (Ed.), Reforme Finanza, istituzioni e Sviluppo Regionale, IL problema del mezzogiorno, IL Mulino, Bologna.
Giordano. L. and Lopes. A. (2006), Risk Preference and Investments Quality as Determinants of Efficiency in the Italian Banking System, Dipartimento di Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche, Università degli Studi di Foggia, p. 46.
Girardone, C., Molyneux, P. and Gardener, E. (2004), «Analysing the Determinants of Bank Efficiency: The Case of Italian Banks», Applied Economics, Vol. 36, No. 3, pp. 215-227.
Hughes. Joseph P. William Lang, Lorretta J. Mester Choon-Geol Moon. (1994), «Recovering Technologies That Account for Generalized anagerial Preferences: An Application to Non-Risk-Neutral Banks», Journal of Financial Services Research, Department of Economics, Rutgers University, Vol. 18, Issue. 1, pp. 5–27.
Jacques, Kevin T., and Peter J. Nigro. (1995), «How Did Banks React to the Risk-Based Capital Standards? » Office of the Comptroller of the Currency, Economic and Policy Analysis Division, Washington, DC. Vol. 13, No. 4, pp. 11-16.
Jensen, Michael. (1986), «Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers», American Economic Review, vol. 76, issue 2, pages 323-29.
Keeley, Michael C. and Frederick T. Furlong. (1990), «A Reexamination of Mean-Variance Analysis of Bank Capital Regulation», Journal of Banking and Finance, Volume 14, Issue 1, pp 69–84.
Kwan, S. and Eisenbeis, R. (1995), «Bank risk, capitalization and inefficiency», Journal of Financial Services Research, University of Pennsylvania, Vol.12, Issue 2, pp. 117–131.
Michalski, G. M. (2007), «Net Working Capital Management Strategies as Factor Shaping Firm Value», Available at SSRN:http://ssrn.com.pp. 91-102.
Minsky, H. P. (1992), «The Financial Instability Hypothesis» The Jerome Levy Economics Institute Working Paper No. 74, p. 10.
Shrieves, Ronald E. and Drew Dahl. (1992), «The Relationship between Risk and Capital in Commercial Banks», Journal of Banking and Financ, Vol. 16, Issue 2, pp. 439 – 457.
Sinky Jr, Joseph F. (1984), «Commercial Bank Financial Management», Journal of Banking & Finance, vol. 8, issue 2, pages 376-379.
Stultz, Rene. (1990), «Managerial Discretion and Optimal Financing Policies», Journal of Financial Economics, Vol. 26, Issue 1, pp. 3–27.
Williams, J. and E. P. Gardener. (2003), «The Efficiency of European Regional Banking», Journal of Banking and Finance, Vol. 37, Issue 4, pp.22-39.