نویسندگان

1 استادیار اقتصاد بین‌الملل، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بحران‌های مالی را باید تا اندازه‌ زیادی همزاد نظام اقتصاد جهانی دانست و به دلیل تأثیر منفی بحران‌های جهانی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها، پیش‌بینی آنها مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد تا ضمن شناسایی سازوکارهای نشر بحران‌های مالی، نقش جریان‌های تجاری را در این پدیده و تأثیر نشر بحران را بر جریان‌های تجاری بررسی کند. نمونه آماری مورد استفاده شامل تعدادی از کشورهای با بازارهای نوظهور طی سال‌های 2013-1990 است و روش اقتصادسنجی نظام معادلات هم‌زمان با متغیر وابسته گسسته (نشر بحران‌های مالی) در فضای داده‌های تابلویی و نرم‌افزار Stata14استفاده شده است.
نتایج نشان می‌دهد که روابط تجاری باعث تسریع نشر بحران‌های مالی و از سوی دیگر،بحران‌های مالی باعث کاهش حجم جریان‌های تجاری در کشورهای نوظهور شده است. علاوه بر این، افزایش پیوندهای مالی و منطقه‌ای با اینکه حجم جریان‌های تجاری بین کشورهای نوظهور را افزایش می‌دهند، سبب افزایش نشر بحران‌های مالی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

اسماعیلی، علی (1394)، «تعامل جریان‌های تجاری و نشر بحران‌های مالی در کشورهای نوظهور»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
دینی ترکمانی، علی، محمدرضا زاغیان، معصومه صالحی امین، مسعود هاشمیان و  فردین یزدانی (1378)، «آسیب‌شناسی راهبردهای توسعه اقتصادی جنوب شرقی آسیا: با تأکید بر بحران پولی و مالی 1997»، پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی، تهران.
طاهری، صالح (1382)، «اثرات ایجاد هم‌گرایی اقتصادی بین ایران و اتحادیه‌های اقتصادی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان.
قنبری، محمود (1391)، «درس‌هایی از بحران: استراتژی سیاست‌های پولی»، فصلنامه تازه‌های اقتصاد، شماره 136، صص 98-87.
نادری، مرتضی (1392)، «ارایه نظام هشدار پیش از موعد برای بحران‌های مالی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 5، شماره 17، صص 174-147.
یزدانی، مهدی (1392)، «تحلیل توقف‌های ناگهانی جریان سرمایه و بحران‌های مالی: تجربه کشورهای دارای بازار نوظهور»، رساله دکترای اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
یزدانی، مهدی، آزاد،خانزادی و نفیسه یزدانی (1391)، «اثرگذاری جهانی شدن بر تسریع سرایت بحران‌های مالی و ارایه راهکارهای مناسب»، مرکز جهانی شدن، تهران.
Aitken, N.D., (1973), “The Effect of the EEC and EFTA on European Trade: A Temporal Cross-Section Analysis,” American Economic Review, 63(5), 881-92.
Aizenman, J., (2004), "Financial Opening: Evidence and Policy Options," In Baldwin, R. and Winters, A., editors, Challenges to Globalization: Analyzing the Economics, 473–494, University Of Chicago Press.
Akin, C., (2006), “Multiple Determinants of Business Cycle Synchronization,” George Washington University, Department of Economics.
Asongu, S.A., (2011), “Globalization, Financial Crisis and Contagion: Time-Dynamic Evidence from Financial Market of Developing Countries,” Munich Personal RePEc Archive (MPRA paper), No 30668.
Behrens, K., Gregory, C. and Giordano, M., (2013), “Trade Crisis? What Trade crisis?” Review of Economics and Statistics, 95(2), 702-709.
Castiglionesi, F., (2007), “Financial Contagion and the Role of the Central Bank,” Journal of BANKING & FINANCE, 31, 81-101.
Claessens, S. and Forbes, K., (2001), International Financial Contagion, Norwell: MA: Kluwer Academic Publishers.
Collins. D. and Biekpe, N., (2003), “Contagion: a Fear for African Equity Markets?” Journal of Economics and Business, 55, 285-297.
Devereux, M.B. and Yu, C., (2014), "International Financial Integration and Crisis Contagion," Globalization and Monetary Policy Institute, Working Paper 20526.
Eichengreen, B. and Irwin, A.D., (1995), “Trade Blocs, Currency Blocs and the Reorientation of World Trade in the 1930s”, Journal of International Economics, 38, l-24.
Eichengreen, B., Rose, A. and Wyplosz, C., (1997), “Contagious Currency Crises,” NBER Working Paper No. 5681.
Forbes, K. and Rigobon, R. (2002), “No Contagion, only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements”, Journal of Finance, 57(5), 2223–2261.
Forbes, K.J., (2000), “The Asian flu and Russian Virus: Firm-Level Evidence on How Crises Are Transmitted Internationally” NBER Working Paper 7807.
Frankel, J.A., (1997), Regional trading blocks in the world trading system, Washington, DC: Institute of International Economics.
Heckman, J.J., (1978), “Dummy Endogenous Variables in a Simultaneous Equation System,” Econometrica, 46(4), 931-959.
Kaminsky, G.L., Reinhart, C.M. and Vegh, C.A., (2003), “The Unholy Trinity of Financial Contagion,” Journal of economic Perspectives, 17(4), 51-74.
Kanas, A. (1998), “Linkages between the US and European Equity Markets: further Evidence from Co-integration Test”, Applied Financial Economics, 8(6), 607–614.
Karunaratne, N., (2002), “Globalization, Crisis Contagion and the Reform of International Financial Architecture,” IMF Discussion Paper No. 300, Washington, USA.
King, M. and Wadhwani, S. (1990), “Transmission of Volatility between Stock Markets”, Review of Financial Studies, 3(1), 5–33.
King, M., Sentana, E. and Wadhwani, S., (1994), “Volatility and Links between National Stock Markets”, Econometrica, 62(4), 901–933.
Krugman, P. (1999), “Balance Sheets, the Transfer Problem, and Financial Crises”, http://web.mit.edu/krugman/www/ FLOOD.pdf
Lee, H., Wu, H. and Wang. Y., (2007), “Contagion Effect in Financial Markets after the South East Asia Tsunami,” Research in International Business and Finance, 21, 281-296.
Martin, P. and Rey, H., (2006), “Globalization and Emerging Markets: With or Without Crash?”, American Economic Review, 96(5), 1631-1651.0
Martínez-Zarzoso, I. and Nowak-Lehmann, F., (2003), “Augmented Gravity Model: An Empirical Application to Mercosur-European Union Trade Flows”, Journal of Applied Economics, VI, 291-316.
Obstfeld, M., (1986), “Rational and Self-fulfilling Balance-of-Payments Crises,” American Economic Review, 76(1), 72-81.
Poyhonen, P., (1963), “A Tentative Model for the Volume of Trade between Countries”, The American Economic Review, 2, 93-99.
Schmukler, S.L., (2004), “Financial Globalization: Gain and Pain for Developing Countries” Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, 39-66.
Shin, K. and Wang, Y., (2004), “Trade Integration and Business Cycle Co-movement: the Case of Korea with Other Asian Countries”, Japan and the World Economy, 16, 213-230.
Tayebi, S.K., and Ramezani, F., (2011), Financial Crisis and Steel Trade Integration in Asia and Pacific, A Static and Dynamic Analysis,” International Journal of Business and Development Studies, 3(1), 5-28.
Tinbergen, J., (1962), Shaping the World Economy, New York: The Twentieth Century Fund.
Yazdani, M. and Tayebi, S.K., (2012), “Determinants of Bonanza Episode and Its Effects on Financial Crises in Emerging Market Countries”, Journal of International Business and Development Studies, 4(1), 63-86.
Yeats, A., (1998), “Does Mercosur’s Trade Performance Raise Concerns about the Effects of Regional Trade Arrangements?” The Word Bank Economic Review, 12(1), 1-28.
http://www.worldbank.org