نویسندگان

1 استاد اقتصادسنجی و آماراجتماعی، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، بخش اقتصاد دانشگاه سمنان رئیس گروه حساب‌های منطقه‌ای مرکز آمار ایران

چکیده

تحلیل جدول داده ستانده به‌ویژه در تجارت، محیط زیست، بهره‌وری برای برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه هستند. کیفیت  این تحلیل‌ها بستگی به نحوه ساخت جدول متقارن بر اساس انتخاب نوع تکنولوژی  (تکنولوژی  محصول در مقابل تکنولوژی  فعالیت) دارد. در دستورالعمل سازمان ملل متحد اختیار انتخاب نوع تکنولوژی  به کشورها واگذار شده است.  انتخاب نوع تکنولوژی  در ایران بر اساس قضاوت شخصی و نیاز نهاد آماری و همچنین اجتناب از تولید عناصر منفی صورت گرفته است.  پرسش اساسی در این مقاله آن است که آیا می‌توان با یک روش عینی پیش از تدوین جدول داده ستانده متقارن، نوع تکنولوژی  مناسب را مشخص نمود؟  هدف اساسی در این مقاله پیشنهاد روشی در اقتصادسنجی است تا بر اساس آزمون فرضیه درباره انتخاب نوع تکنولوژی  تصمیم‌گیری گردد.  برای این منظور آزمون F پیشنهاد شده است که در آن  فرض تکنولوژی محصول یا فرض تکنولوژی فعالیت انتخاب می‌گردد.  اگر فرض تکنولوژی غالب در بخش موردنظر فرض تکنولوژی محصول باشد، در انتقال محصولات فرعی از این فرض پیروی می‌گردد. در غیر این‌صورت، می‌توان از تکنولوژی  فعالیت استفاده نمود.  نتایج اجرای آزمون‌ ها برای جدول داده-‌ ستانده سال 1390 نشان داده است که در بعضی از بخش‌های اقتصادی تکنولوژی غالب، تکنولوژی محصول و در سایر بخش ها تکنولوژی غالب، تکنولوژی فعالیت بوده است.

کلیدواژه‌ها

بانویی، علی اصغر، و فرشاد مؤمنی (1388)، تجربه نیم قرن تهیه جدول داده-ستانده در ایران با تاکید بر نهادینه شدن، نهاد آمار مشخص و دو وظیفه اصلی آن. سومین کنفرانس ملی داده-ستانده و کاربردهای آن(12 اسفند ماه 1388). تهران: دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مرکز آمار ایران (1392)، طرح آمار گیری از فعالیت‌های صنعتی ویژه جداول داده ستانده، مرکز آمار ایران، تهران.
مرکزآمارایران (1386)، جدول های داده ستانده ایران-1380، تهران، تهران، ایران: دفتر اطلاع رسانی و پایگاه اطلاعات آماری. doi:330/955
مهاجری، پریسا، بانوئی، علی‌اصغر، جلودار ممقانی، محمد،  عباس شاکری و منوچهر عسگری (1391)، «ارزیابی ظهور عناصر منفی در جدول داده-ستانده کالا در کالا و روشهای حذف آن با تأکید بر الگوریتم ریاضی المن »، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال اول، شماره 2, صص 61-84.
Cantuche, J. M., & ten Raa, T. (2013), “Testing the Assumptions Made in the Construction of Input-Output Tables”. Economic Systems Research, Vol. 25, No. 2, pp. 170-189.
De Mesnard, L. (2002), “On The Consistency of Commodity-Based Technology Model: An Economic Circuit Approach.“, paper presented at the 14th International Conference on Input-Output Techniques(Montreal).
De Mesnard, L. (2011), “Negatives in Symmetric Input-Output Tables: The Impossible Quest for the Holy Grail.” Annual of Regional Science ,Vol. 46, No. 2, pp. 427-454.
Eurostat. (2008), “Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables.” Edited by Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg: Methodologies and Working Papers.
Hoekstra, R. (2005). “Economic Growth, Material Flows and the Environment: New Applications of Structural Decomposition Analysis and Physical Input-Output Tables.” Glos, UK: Edward Edgar publishing.
Guo,J. , Ann M. Lawson, and M. A. Planting. (2002). From Make-Use to Symmetric I-O Tables: An Assessment of Alternative Technology Assumptions, The 14th International Conference on Input-Output Techniques. Montreal,
Johnston, J. and J. Di Nardo. (1997), Econometric Methods. NewYork: Mc Graw-Hill.
Kop Jansen, P.S.M. and T., ten Raa, (1990),”The Choice of Model in the Construction of Input–Output Coefficients Matrices.” International Economic Review, Vol. 31, No. 1, pp. 213–227.
Mattey, J.P. and T., ten Raa,(1997),”Primary Versus Secondary Production Techniques in US Manufacturing.” The Review of Income and Wealth, Vol. 43, No. 4, pp. 449–464.
Miller, R. E. and Blair, P. D. (2009),Input-Output Analysis: Foundations and Extensions (second ed.). Cambridge University Press.
Rueda-Cantuche J.M. & T., ten Raa, (2013),”Testing Assumptions Made in the Construction Of Input–Output Tables.” Economic Systems Research, Vol. 25, No. 2, pp. 170-189.
Rueda-Cantuche, J.M. and T. ten Raa (2007). Symmetric Input-Output Tables: Products or Industries? 16th International Input-Output Conference of the International Input –Output Association (IIOA).Istanbul.
Rueda-Cantuche, J.M. and T. ten Raa. (2009),”The Choice of Model in the Construction of Industry Coefficients Matrices.” Economic Systems Research, Vol. 21, No. 4, pp. 363–376.
Steenge A.E. and P.J.A. Konijn. (1995), “Compilation of Input-Output Data from the National Accounts.” Economic Systems Research, Vol. 7, No. 1, pp. 31-45.
United Nations, European Commission, International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operation and Development and World Bank. (1993). System of National Accounts. New York, United Nations.
— (2009). System of National Accounts. New York, United Nation.