نویسنده

دانشیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی،

چکیده

هدف از نگارش این مقاله ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویا است که بتواند با تأکید بر بخش انرژی، آثار تغییر قیمت حامل‌های انرژی و تغییر در ضرایب تکنولوژی را روی متغیرهای اقتصادی ایران و شدت انرژی مورد تحلیل قرار دهد. الگوی مورد نظر که آن را DGEMI[1] می‌نامیم، الگویی است که بر اساس توسعه و گسترش
 الگوی
1-2-3-T،  دوراجان و گو[2] (1998)، الگوی خیابانی (1387) و گورمن[3] (2001) حاصل شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که سیاست حذف یک‌باره و یا تدریجی یارانه‌های انرژی نمی‌تواند به تنهایی بدون استفاده از تکنولوژی نوین خارجی و عدم امکان افزایش لازم در بهره‌وری عوامل تولید، بهبود در روند اقتصاد را مهیا سازد. در واقع صرفاً با حذف اختلالات قیمتی انرژی و بدون توجه به توانایی بنگاه‌های تولیدی در جایگزینی عوامل تولید، خارج کردن تکنولوژی فرسوده و استفاده از تکنولوژی مدرن، نمی‌توان رشد اقتصادی را افزایش و کاهش تورم و بیکاری را تضمین نمود. انتقال تکنولوژی نوین خارجی از کانال ورود کالاهای سرمایه‌ای به‌تدریج در سرمایه ایرانی تبلور یافته و با تکمیل و حصول این فرآیند تدریجی[4]، رشد اقتصادی را به‌دنبال خود افزایش می‌‌دهد. از سوی دیگر حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی مکملی برای سیاست فوق محسوب شده و ورود تکنولوژی نوین با کارایی بالا در مصرف انرژی را توجیه و شدت انرژی را در طول زمان کاهش می‌دهد.2- Dynamic General Equilibrium Model for Iran


Go and  Devarajan -3


4- Gorman


Catch-up -5

کلیدواژه‌ها

خیابانی، ناصر (1391)، تدوین یک الگوی تعادل عمومی پویا برای ارزیابی سیاست های انرژی ، انتشارات موسسه مطالعات انرژی، در حال چاپ.
خیابانی، ناصر (1387)، "یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ((CGE  برای ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی اقتصاد ایران" ، فصلنامه اقتصاد انرژی، شماره16، صص 34-1.
خیابانی، ناصر (1385)،  تدوین یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه ((CGE برای ارزیابی سیاستهای تعرفه ای، موسسه مطالعات بازرگانی.
Abel, Andrew B. (1981), " A Dynamic Model of Investment and Capacity  Utilization", Quarterly Journal of Economics, Vol,96, No3,PP.379–403.
Arrow K.J, Chenery H.B, Minhas B.S & Solow R.M, (1961), "Capital – Labor Substitution & Economic Efficiency", The Review of Economics & Statistics, Vol. .43 , No. 3.PP. 225-250
Devarajan, S. and D.E Go, (1999), The Simplest  Dynamic General Equilibrium Model of an Open Economy, Mimeo, The world bank, Washington, D.C.
Gorman H. J, (2001),  A Dynamic General Equilibrium Model of Energy Consumption and CO2 Emissions in Transitional Economics with Application to the Russian Federation, Indiana University.
Hayashi, Fumio (1982), "Tobin’s Marginal Q and Average Q: A Neoclassical Interpretation", Econometrica,Vol, 50, No,1, pp. 213–224,
         Available at http: //ideas.repec.org/p/nwu/cmsems/457.html.
Jensen, J., and Tarr, D, (2003), "Trade, Exchange Rate and Energy Pricing Reform in Iran: Potentially Large Efficiency Effects and Gains to the Poor", The Review of  Development Economics, Vol. 7, NO. 3,. pp. 543-562.
Lofgren, H., Harris, R., Robinson, S., Thomas M., and El-Said, M. (2002), ‘A Standard Computable General Equilibrium (CGE) model in GAMS.’ International Food Policy Research Institute, TMD Discussion Paper No. 75.
Resosudarmo, (2003), "Computable General Equilibrium Model on Air Pollution Abatement Policies with Indonesia as a Case Study." Economic Record , Vol,79.,PP. 63-73.