نویسندگان

1 دانشیار، دکترای تخصصی، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار، دکترای تخصصی، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد، دکترای تخصصی، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار، دکترای تخصصی، گروه ریاضیات مالی، دانشگاه علامه طباطبائی

5 دانشجوی دکترای اقتصاد ریاضی و اقتصاد بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از آنجا که در حال حاضر قیمت‌های سهام با فراوانی بیشتر و براساس زمان واقعی در دسترس است، ارزش‌گذاری براساس قیمت سرمایه (سهام)، تحلیل سنتی ترازنامه و اظهارنامه درآمدی را تکمیل و محققان را به ارزش بازاری و ریسک دارایی‌های بانک‌ها علاقه‌مند کرده است. با توجه به این موضوع، این مقاله از رویکرد ارزش‌گذاری اختیار[1] مرتون- بلک- شولزبرای محاسبه ارزش بازاری دارایی‌های بانک‌ها و ریسک آنها و فاصله تا نکول برخی بانک‌های خصوصی در دوره 1392-1389 استفاده می‌کند. در نتیجه، این مدل قادر است تا حدودی مشکلات را در ارزش‌گذاری بانک‌ها مرتفع کند. در این مقاله، ابتدا برای 8 بانک طی  4 سال ارزش بازاری دارایی‌ها و ریسک دارایی‌ها و فاصله تا نکول آنها محاسبه شده و سپس، مورد مقایسه قرار می‌گیرند. همچنین متوسط ارزش بازاری و ریسک دارایی‌ها و فاصله تا نکول این بانک‌ها برای این 4 سال محاسبه و مقایسه می‌شوند. نتایج مقاله نشان می‌دهد، بالاترین ارزش را بانک ملت و پایین‌ترین ارزش را بانک سینا در این 4 سال داشته‌اند. درباره ریسک دارایی‌ها و فاصله تا نکول هر سال، نتایج مقایسه متفاوت بوده است. همچنین متوسط ارزش بازاری و متوسط ریسک دارایی‌های کل بانک‌ها طی این 4 سال، روند افزایشی را از خود نشان داد. با توجه به اینکه متوسط نرخ کفایت سرمایه طی این 4 سال برای 8 بانک یادشده افزایش یافته و متوسط نمره Z (فاصله تا نکول) روند کاهشی داشته، این موضوع، به معنای آن است که در این 4 سال با افزایش نرخ کفایت سرمایه، بانک‌ها به نکول نزدیک‌تر شده‌اند. شاید بتوان گفت، اثرات منفی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر اثر مثبت نرخ کفایت سرمایه غلبه کرده است.[1]- Option.

کلیدواژه‌ها

بادامچی‌زاده عبدالرحیم و نرگس محمدی (1394)، «قیمت‌گذاری اختیارات آسیایی برمبنای لگاریتم استاندارد شده میانگین هندسی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال بیستم، شماره 63، صص 88-71.
پهلوان‌زاده، مسعود، «مروری بر رویکردهای جدید نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها»، بانک مرکزی، صص 62-19.
تهرانفر، حمید و بهرام فیض زرین قلم (1382)، «آیین‌نامه کفایت سرمایه»، اداره مطالعات و مقررات بانکی، شماره 1966، صص 10-1.
طالبلو، رضا (1390)، «قیمت‌گذاری بیمه سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم، شماره چهارم، صص 98-75.
Amel-Zadeh A. and G. Meeks (2011). “Bank Failure, Mark-to-Market and the Financial Crisis”. Working Paper Series available on SSRN.
Altman E.I. (1977). “The Z-score Bankruptcy Model”: Past, Present, and Future, New York: John Wiley and Sons.
Agarwal Vineet and Richard Taffler (2008), “Comparing the Performance of Market-based and Accounting-based Bankruptcy Prediction Models”, Journal of Banking & Finance, Volume 32, Number 8, pp. 1541-1551.
Bjork Tomas, (2009), “Arbitrage Theory in Continuous Time”, Oxford.
Black F. and M. Scholes (1973), “Pricing of Options and Corporate Liabilities”, the Journal of Political Economy, Vol. 81, Issue 3, pp. 637-654.
Burger Patrick and Marcus Kliaras (2013), “Jump Diffusion Models for Option Pricing vs. the Black Scholes Model”, working paper series, number 81, 1-73.
Bernt Oksendal (2003), “Stochastic Differential Equations”, Springer.
Chan-Lau J.A. and Amadou N.R. Sy (2006), “Distance-to-Default in Banking: A Bridge Too Far?”IMF working paper, Monetary and Financial Systems Department.
Crosbie, KMV Corporation (2003), “Modelling Default Risk”, Credit Monitor Overview. San Francisco, CA, USA.
Gropp R., J. Vesala and G. Vulpes (2002), “Equity and Bond Market Signals as Leading Indicators of Bank Fragility”. European Central Bank Working Paper, No. 150.
Giammarino R., E. Schwartz and J. Zechner (1989), “Market Valuation of Bank Assets and Deposit Insurance in Canada”, the Canadian Journal of Economics, Vol. 22, No. 1, pp. 109-127.
Hull J., I. Nelken and A. White (2004), “Merton’s Model, Credit Risk, and Volatility Skews”. Journal of Credit Risk. Vol. 1, No. 1, pp. 3-28.
Hall John, Izzy Nelken, and Alan White (2005), “Merton’s Model, Credit Risk and Volatility Skews”, Journal of Credit Risk, number 1.
Kou S. G. and Hui Wang (2003), “Option Pricing Under a Double Exponential Jump Diffusion Model”, Columbia University and Brown University, pp. 1-32.
Kryzanowski L. and G.S. Roberts (1993), “Canadian Banking Solvency”. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 25, No. 3, pp. 361-376.
Kloeden, Perer E. and Eckhard Platen (1995), “Numerical Solution of Stochastic Differential Equations”, Springer.
Kiyoshi Itō (1951). “On Stochastic Differential Equations”. Memoirs, American Mathematical Society 4, 1–51.
Laeven L. (2002), “Bank Risk and Deposit Insurance”. World Bank Economic Review 16(1):109–37.
Liu Y., E. Papakirykos and M. Yuan (2004), “Market Valuation and Risk Assessment of Canadian Banks”. Bank of Canada: Working Paper, 2004-34.
Larsson M. and Anna Magne (2010), “Predicting the Default Probability of Companies in USA and EU during the Financial Crisis, a Study based on the KMV™ Model”. Master thesis, Lund University, pp. 1-57.
Matsuda Kazuhisa (2004), “Introduction to Merton Jump Diffusion Model”, University of New York, pp: 1-26.
Merton R.C. (1973). “Theory of Rational Option Pricing. Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 4, pp. 141–83.
Muvingi Hacob, Dingilizwe Nkomo, Peter Mazuruse and Patricia Mapungwana(2015), “Default Prediction Models a Comparison between Market Based Models and Accounting Based: Case of the Zimbabwe Stock Exchange 2010-2013”, Journal of Finance and Investment Analysis, vol. 4, no.1, pp 39-65.
Rabinovitch R. (1989). “Pricing Stock and Bond Options when the Default-Free Rate is Stochastic”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 24, pp. 447–57.
Ramezani Cyrus A and Yong Zeng (1998), “Maximum Likelihood Estimation of Asymmetric Jump-Diffusion Processes: Application to Security Prices”, California Polytechnic and University of Missouri, pp. 1-31.
Sinha Pankaj, V Singh and V Gothi, (2009), “Evaluation of Riskiness of Indian Banks and probability of Book Value Insolvency”, International Research Journal of Finance and Economics, Vol (38), pp 7-12.
Sinha Pankaj, Sakshi Sharma and Kriti Sondhi (2013), “Market Valuation and Risk Assessment of Indian Banks using Black -Scholes-Merton Model”, MPRA, pp: 1-26.
Timothy H. Hannan and Gerald A. Hanweck (1988), “Bank Insolvency Risk and the Market for Large Certificates of Deposit.” Journal of Money, Credit and Banking 20(1988): 203-211.