اثر تورم بر اندازه بخش مالی (مطالعه موردی ایران)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می‌دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می‌دهد که نتیجه آن، بزرگ‌شدن بی‌تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود  می‌بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می‌بود این منابع می‌توانستند به‌طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده‌های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم‌جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می‌دهیم. یافته‌ها نشان می‌دهد که تورم به‌طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تأثیرگذار بوده و محیطی را پدید می‌آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی‌تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها