نقدی بر مقاله رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را با تاکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار مورد ایران سال های 1345-1379

نویسنده

هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی