نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مجتمع فولاد مبارکه

چکیده

تعیین پاداش های مادی، انگیزه کارکنان برای تلاش بیشتر و بهبود قدرت تولید را به همراه دارد و چنانچه عوامل انگیزش، صحیح انتخاب شوند و ضمانت اجرایی صحیح نیز داشته باشند، کارایی و اثربخشی درسطوح خرد و کلان را افزایش خواهد داد.

در این مقاله، علاوه بر سنجش تاثیر پاداش مادی بر افزایش قدرت تولید، در پی سنجش تاثیر عوامل دیگری چون زمان مستقیم کار، انرژی الکتریکی و گاز، مصرف تجهیزات و قطعات برقدرت تولید در خط نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه نیز هستیم. 

برای بررسی موضوع، در کنار یک هدف اصلی، اهداف دیگری همچون تعیین میزان و جهت تاثیر زمان مستقیم کار، انرژی الکتریکی، انرژی گاز، مصرف تجهیزات و قطعات بر میزان تولید و تعیین میزان تاثیر پاداش مادی بر میزان محصولات مورد قبول واحد کنترل کیفی و مورد رضایت مشتری در نظر گرفته شده است. این اهداف در قالب تعدادی فرضیه مطرح و این فرضیه ها با کمک آمار استخراج شده از آرشیو مجتمع فولاد مبارکه برای یک دوره 60ماهه (1372:1-1377:6) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس، برای بررسی میزان تاثیرپذیری عوامل تعیین کننده بر روی تولید ناحیه نوردگرم، مدلی درقالب تابع تولید کاب- داگلاس تدوین و ارایه شده است. آن گاه با استفاده از روشهای اقتصادسنجی، مدل مورد نظر برآورد شده و سپس نقش عوامل تاثیرگذار برتولید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، به طوری که این تاثیرات، توضیح دهندگی پاداش مادی رانیز از طریق ایجاد یک متغیر مجازی در مدل تولید مورد توجه قرار می دهد. اگر چه تاثیرات معنا داراست، اما تغییرات ساختاری را در فرایند تولیدی فولاد ایجاد نمی کند. عدم تغییرات ساختاری درفرایند تولید دردو دوره در نظر گرفته شده قبل و بعد از پاداش دهی از طریق انجام آزمون چاو به اثبات رسیده است.

بر این اساس، یک سناریوی10 درصد افزایش در زمان مستقیم کار در نقش یک متغیر سیاست و قابل کنترل در مدل- به عنوان راه حلی برای اعمال سیاست پاداش دهی- طراحی و با استفاده از شبیه سازی مدل اجرا شده است. نتایج ناشی از این شوک، آثار مطلوبی را بر رشد تولید نورد گرم فولاد نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها