نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشدعلوم اقتصادی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده

یکی از ویژگی­های کشورهای توسعه­یافته، وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد است که ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد این کشورها زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه این کشورها نیز هستند. بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از اصلی­ترین ارکان بازار سرمایه در کشور، قادر است ضمن تجهیز و سرازیر­کردن پس­اندازهای راکد در کشور و سوق دادن آنها به سمت تولید ، حرکت به­سوی رشد و توسعه را سرعت بخشد. از آنجا که ارزش سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تأثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار‌دارد، در این پژوهش اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس تهران را مورد بررسی قرار داده­ایم. همچنین، تلاش کرده­ایم که رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تراز تجاری، تورم، نقدینگی و نرخ بهره) با شاخص کل بورس را در سال­های 1377 تا 1384 با داده­های فصلی مورد بررسی قرار‌دهیم. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش هم­انباشتگی و مدل­های تصحیح خطا و توابع عکس­العمل ضمنی و تجزیه واریانس است.یافته­ها نشان­دهنده اثر مثبت نرخ ارز و تراز تجاری در بلند­مدت بر بورس اوراق بهادار و اثر منفی تورم ، نقدینگی و نرخ بهره است.

کلیدواژه‌ها