نویسنده

پژوهشگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

ضریب جینی شاخص معروف و رایجی برای اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است. اما این شاخص به­طور مشخص پارامتر و یا معیارقضاوتی را که انعکاس‌دهنده نظرات سیاستمداران و یا پژوهشگران باشد،  بیان نمی‌کند. تعمیم این شاخص که با عنوان "ضریب جینی تعمیم­یافته" شناخته می‌شود، به منظور بیان تفسیرهای متفاوت در مورد نابرابری ارایه شده­است. در زمینه تجزیه ضریب جینی به دو رویکرد می­توان اشاره کرد. دررویکرد اول با استفاده از تجزیه ضریب جینی به اجزای تشکیل­دهنده درآمد، اهمیت نسبی گروه­های اصلی درآمدی در شکل­دهی نابرابری عمومی توزیع درآمد نمایان می شود. بر اساس چنین  روش تجزیه­ای، تأثیر نهایی بر نابرابری توزیع درآمد به دلیل تغییر درآمد یا هزینه ناشی از منبعی خاص کشش درآمدی ضریب جینی را برآورد می نماید. نگرش دوم در تجزیه ضریب جینی تجزیه بر مبنای زیرگروه­های جمعیتی است. این رویکرد زمانی قابل اجراست که زیر گروه­های جمعیتی همپوشانی نداشته باشند. در این پژ وهش تلاش کرده‌ایم با استفاده از مبانی نظری و تکنیک­های ارایه­شده در این زمینه به تحلیل ساختار اقتصاد ایران بپردازیم.  

کلیدواژه‌ها