نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دکترای اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در کنار عوامل سنتی تعیین­کننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهره­برداری کامل­تر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفته­می­شود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتی­شده را بررسی می­کنیم. برای ارائه شواهد تجربی مبنی بر تأثیرگذاری تغییر ساختاری بر رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی­شده، از یک مدل رشد با داده­های تلفیقی یازده کشور در دوره 1970-2004 استفاده‌می­کنیم. نوآوری مهم این پژوهش در این بخش، به­کارگیری تکنیک­های تحلیل چند متغیری مؤلفه­های اصلی و عامل پویا برای استخراج شاخص ترکیبی تغییر ساختاری از میان متغیرهای ساختاری اولیه است. نتایج نشان­می­دهد که در کنار عوامل سنتی تعیین‌کننده رشد اقتصادی، تغییر ساختاری نیز تأثیر مثبت و معنا­داری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی­شده داشته است.

کلیدواژه‌ها