نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی و استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دوره دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

گسترش تجارت بین­الملل بر همگرایی درآمدی کشورها از جنبه­های مختلف تأثیر‌گذار بوده­است (اسلاتر،1998)[1]. با این حال، این پرسش مطرح می­شود که آیا همگرایی درآمدی در بین اعضای یک اتحادیه اقتصادی نیز اتفاق می­افتد، یا به واسطه گسترش مبادلات تجاری و روابط مالی به واگرایی درآمدی بین اعضای اتحادیه منجر می­شود. در این پژوهش در پی­یافتن پاسخی برای این پرسش هستیم که آیا کشورها با ورود به  اتحادیه­های پولی قادر به ایجاد همگرایی درآمدی خواهند بود؟ این پاسخ البته می­تواند برای یکپارچگی اقتصادی بین کشورهای شمال، یا شمال و جنوب متفاوت باشد. در عمل برای رسیدن به این هدف، در این پژوهش از تحلیل پویای تفاوت در تفاوت­ها(DID)[2] استفاده‌کرده تا همگرایی (یا واگرایی) درآمدی را قبل و بعد از تشکیل یک اتحادیه پولی در بین کشورهای پیش­گفته، بررسی نماییم.گرچه نتایج نشان­دهنده تأثیرگذاری مستقیم تشکیل اتحادیه پولی اروپایی (ظهور یورو) بر همگرایی درآمدی کشورها است، این تأثیر در بین کشورهای شمال-جنوب قوی­تر از کشورهای شمال-شمال است.2. Slaughter (1998).                                                 3. A Difference-in-Differences Analysis.


 

کلیدواژه‌ها