نویسندگان

1 استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

شواهد تجربی نشان می­دهد که گر چه ممکن است تغییر در برخی از متغیرهای اقتصادی در یک دوره معین انجام شود، اما تأثیرآن بر متغیرهای دیگر اقتصادی به صورت پایدار و برای مدت طولانی تجربه می­شود. از جمله این موارد تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم است. روش­های استفاده‌شده در تبیین چگونگی و برآورد میزان تأثیر تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در بیشتر موارد به دوره­ای محدود می­شود که به طور مشخص از مدل­های اقتصاد سنجی به­دست‌آمده‌است. در این نوع مطالعات، تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم مورد توجه قرار نگرفته­است. این پژوهش با هدف برآورد تأثیر با وقفه تغییرات حجم نقدینگی بر سطح تورم در اقتصاد ایران در چارچوب مدل پولیون جدید و با استفاده از تکنیک ARDL و داده­های سالانه در دوره 1340تا 1384 انجام شده‌است. نتایج نشان‌می­دهد که تغییر در یک دوره معین در حجم نقدینگی حداقل در سه دوره متوالی تورم را تحت تأثیر قرار می­دهد. یک درصد افزایش در حجم نقدینگی در دوره t، 42 صدم درصد در همین دوره، 19 صدم درصد در دوره  t+1  و 27 صدم درصد در دوره    t+2تورم را افزایش می­دهد. 

کلیدواژه‌ها