نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

آب به عنوان یک کالای ضروری در ‌دهه‌های اخیر به شدت کمیاب شده و به دلیل نبود جانشین برای آن، مشکل کمیابی آب هر روز ملموس‌تر می‌شود. لذا بهبود این شرایط نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است. این مهم جز با قیمت‌گذاری مناسب آب و تعیین تعرفه‌های بهینه با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی میسر نیست. در این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف یادشده، تعرفه‌های موجود در بخش آب شرب شهر نیشابور را بررسی و با توجه به مشکلات موجود، تعرفه‌های جدیدی با استفاده از الگوی رمزی و با هدف حداکثرسازی رفاه اجتماعی ارائه‌کرده‌ایم. در ادامه، تعرفه‌های رمزی به دو روش اصلاح شده است. براساس نتایج روش اول، با پرداخت یارانه‌ای برابر 5/135 ریال برای هر مترمکعب در سال از جانب دولت، هزینه کمتری به مشترکین تحمیلمی‌شود. در این شرایط، حداقل هزینه پرداختی صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه پرداختی  1216 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با بیش از 30 مترمکعب در ماه به‌دست می‌آید. در روش دوم، کاهش پرداخت گروه‌های کم درآمد توسط مشترکین با مصرف بالا تأمین می‌شود، لذا حداقل هزینه صفر ریال برای مشترکین با مصرف کمتر از 5 مترمکعب در ماه و حداکثر هزینه 1980 ریال بر هر مترمکعب در ماه برای مشترکین با مصرف بیش از 40 مترمکعب در ماه نتیجه می‌شود.این در حالی است که در هر دو صورت،  شرکت آب و فاضلاب از نظر هزینه در نقطه سر به سر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها