نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

رقابت و انحصار دو مقوله بسیار مهم در ساختار بازار بوده که بسته به شرایط اقتصادی جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. به لحاظ نظری، حاکم‌بودن ساختار انحصاری در یک بخش به اخلال در تخصیص بهینه منابع و ایجاد رانت‌های اقتصادی منجر شده و پیامد چنین ساختاری ایجاد هزینه‌های اجتماعی است که به دریافت کنندگان این خدمات تحمیل می‌شود. نتایج مطالعه این پژوهش نشان می‌دهد که ساختار بازار بیمه در ایران به‌صورت انحصار مؤثر است.  لذا هدف این مقاله برآورد هزینه رفاهی ناشی از ساختار  انحصار مؤثر در بازار بیمه در کشور  ایران خواهد‌بود. نتیجه برآورد شاخص هاربرگر، پوزنر و کالینگ و مولر در سال 1383 نشان‌می‌دهد که هزینه رفاهی اجتماعی بالایی بر دریافت‌کنندگان خدمات بیمه‌ای، به‌دلیل ساختار انحصار مؤثر تحمیل شده‌است

کلیدواژه‌ها