نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی و بازار یابی

چکیده

در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک‌های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل‌های داده- ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌دهیم. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل‌های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف‌کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل‌ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف‌کننده می‌شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل‌ها، بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت‌ها به میزان 55/29 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش یارانة پنهان پرداختی به این حامل‌ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می‌شود.

کلیدواژه‌ها