نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی برمتغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم‌یافته‌ای از مدل ماندل-فلمینگ است که با استفاده   از روش کوکران-اورکات  برای داده‌های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد، اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی روی متغیرهای کلان اقتصادی  بسیار ناچیز است. بر خلاف انتظار، تثبیت قیمتمحصولات کشاورزی، اثرات مغایری بر ثباتپولی و تراز  پرداخت‌ها می‌گذارد. سیاست طرح تثبیت قیمت، روی ثبات اقتصاد کلان اثری ندارد یا به طور کلی شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نمی‌تواند در درازمدت مناسب باشد. سیاست‌های دیگری مانند دگرگونی‌های فنی، بازار سلف و پس‌انداز روستایی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان برای مدیریت ریسک قیمت استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها