نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ارومیه

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 مربی دانشگاه ارومیه و دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش،رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سالهای 1367- 1384 را با استفاده از داده‌های فصلی و کاربرد انواع مدلهای GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی می‌‌نماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968)[1] مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی­کند. همچنین، بررسی اثر شوک‌های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوی که شوک‌های منفی رشد اقتصادی،  بیشتر از شوک‌های مثبت بر روی نااطمینانی آن تأثیر می‌گذارند.[1]. Friedman

کلیدواژه‌ها