نویسندگان

1 دکترای اقتصاد ، دانشیار ، گروه اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه کشاورزی ، واحد شیروان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیروان ، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه زابل ، زابل ، ایران

چکیده

درک روستائیان از زندگی بهتر با مشاهده موفقیت سایر مردم و امید به برابر سازی آن، تغییر می کند‌. آنان می دانند که تحصیلات دانشگاهی منجر به کسب درآمد انتظاری بالاتری می شود. در حقیقیت شهرنشینی دارای منافعی می باشد، لیکن هزینه های آن (آلودگی، شلوغی و جرم) در کشورهای در حال توسعه فراگیر می باشد. به منظور درک بهتر مساله و بررسی سیاست های کنترل کننده این اثرات خارجی منفی، مطالعه و تحلیل عوامل موثر بر مهاجرت از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بنابراین، در این مطالعه ما به بررسی این مهم با تاکید بر اثر سطح سواد روستائیان بر تابع مهاجرت روستا- شهر ایران با استفاده از مدل خودرگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی مربوط به سال های 1384-1338 پرداختیم. نتایج نشان داد که در بلندمدت سطح سواد روستائیان دارای بیشترین اثر بر روی این تابع می باشد. همچنین 1 درصد افزایش در دستمزدهای روستایی،‌ دستمزدهای شهری،‌ ارزش افزوده بخش کشاورزی و سطح سواد روستائیان می تواند تعداد مهاجران را به ترتیب 25/0 درصد کاهش، 32/0 درصد افزایش،‌ 16/0 درصد کاهش و 32/0 درصد افزایش دهد.
 

کلیدواژه‌ها