نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده

کمبود منابع آب در ایران به حدی رسیده است که توجه بیش از پیش تمامی دست­اندرکاران در این زمینه و خود مصرف کنندگان را طلب می­کند. با وجود اینکه دولت به عنوان عرضه کننده و توزیع کننده آب تلاش­های فراوانی را در بخش مدیریت عرضه آب انجام داده است، میانگین نزولات جوی معادل 251 میلیمتر در سال ظرفیت بخش عرضه را برای این مدیریت محدود کرده است. در نتیجه  تلاش­ها به طور روزافزونی به سوی مدیریت بخش تقاضای آب سوق داده شده است. موضوع این مقاله تعیین ارزش وجودی آب شیرین برای خانوارهای لارستان، و معیاری برای میزان تمایل به پرداخت (WTP) این خانوارها بر اساس روش ارزشگذاری مشروط (CV) و انتخاب دوگانه (DC) است. تخمین پارامترهای مدل در این مقاله با استفاده از روش حداکثر درستنمایی (ML) انجام شده است. به منظور تخمین مدل، از داده­هایی که از 320 خانوار لارستانی که به صورت تصادفی انتخاب شده­اند، استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که خانوارهای لارستانی حاضرند به منظور اجرای طرح لوله­کشی آب شیرین تا منازل خود، مبلغ اضافی به میزان 24 سنت به ازای هر متر مکعب آب مصرفی، مازاد بر آنچه در حال حاضر میپردازند، پرداخت نمایند. 

کلیدواژه‌ها