نقش اوپک در بازار آینده انرژی‌های متنوع

نویسنده

دکترای اقتصاد ، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد ، دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

در این مقاله که در چارچوب اقتصاد سیاسی نفت نگارش یافته‌است نخست مروری کوتاه بر ابزار سیاستی اوپک خواهیم داشت که مبتنی بر ظرفیت های مازاد تولید در کشورهای عضو و نظام سهمیه‌بندی تولید برای مدیریت بازار جهانی نفت است. کاستی‌های اساسی در مدلسازی رفتار اقتصادی اوپک موضوعی‌است که در ادامه بررسی شده است. چارچوب تحلیلی این مقاله برای پیش‌بینی نقش آتی اوپک در بازار جهانی انرژی، که در آینده از تنوع زیادی برخوردار خواهد‌بود، مشتمل بر تأثیر متغیرهای ذیل بر عرضه مورد انتظار اوپک می‌باشد: عرضه بالقوه نفت خام توسط غیر اوپک، عرضه بلند مدت منابع غیر متعارف نفت خام و پتانسیل بلند مدت تولید از منابع تجدید پذیر انرژی. نتایج حاصل نشان می‌دهد که شواهد متعددی در دست است که از سناریوی استمرار اهمیت سهم تولید نفت خام اوپک در سبد متنوع انرژی در آینده حمایت می‌کند. ازاینرو مقاله حاضر نشان می‌دهد که نقش اوپک در مدیریت بازار جهانی انرژی در آینده همچنان از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها