نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

سرایت تلاطم میان شاخص‌های مالی، حاکی از فرآیند انتقال اطلاعات میان بازارها می‌باشد. هنگامی‌که بازارهای مالی با یکدیگر مرتبط هستند، اطلاعات ایجاد شده در یک بازار، می‌تواند سایر بازارها را متاثر سازد. در این پژوهش برای بررسی سرایت تلاطم­ بین شاخص­های صنعت سیمان، کاشی و سرامیک و شاخص شرکت­های سرمایه­گذاری از یک مدل FIGARCHچندمتغیره استفاده می­شود. این مدل چندمتغیره توسعه­ای از مدل BEKK می­باشد که پارامتر حافظه­بلندمدت (d) در آن لحاظ گردیده و آن را در طی فرآیند مدل­سازی برآورد می­نماید. وجود حافظه بلندمدت در بازده دارایی­ها هم از جنبه­های تئوریک و نیز از جهت کاربردی از اهمیت برخوردار است. دستیابی به این پارامتر، تحلیل­گران بازارهای مالی را در شناخت نوع و ماهیت شوک­های وارد شده به این بازار از نظر کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن آن کمک می­کنند. در تحلیل نتایج تجربی، که از داده­های روزانه دوره زمانی 01/06/1385 تا 01/06/1389استفاده می­شود، سرایت از شاخص صنعت سیمان به شاخص کاشی و سرامیک و سرمایه­گذار­ی­ها مشاهده شد که دربازدهی سهام کاشی و سرامیک این اثر به صورت دو طرفه مشاهده شد و از شاخص صنعت سیمان به شاخص کاشی و سرامیک این اثر بیشتر است. نتایج حاصل وجود اثر تقدم و تاخر و جریان اطلاعات در این دو سری زمانی را تایید می­کرد. همچنین سرایت تلاطم از سهام سرمایه­گذاری به کاشی و سرامیک و بالعکس نیز وجود داشت اما در مورد سهام صنعت سیمان و سرمایه­گذاری­هاصرفا سرایت یک طرفه از سمت سیمان مشاهده شد. مقایسه نتایج حاصل از تخمین مدل FIGARCHچندمتغیره با مدل GARCHچندمتغیره، حاکی از نزدیک­بودن ساختار تحلیلی این دو مدل بود لیکن مدل FIGARCHچندمتغیره قدرت برازش و دقت بیشتری از سرایت تلاطم­های بازده را فراهم می­سازد که با تئوری­های پایه اقتصادی مطابقت بیشتری داشت.

کلیدواژه‌ها