نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل­های رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه­ای- واسطه­ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی داده­های تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که در این دوره، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه­ای- واسطه­ای تأثیر مثبت و معنی­داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته­اند. پس توصیه­های سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیت­های R&D صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.

کلیدواژه‌ها