نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

2 کارشناس ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

هنگامی که بازارهای مالی در اقتصاد کنونی برای تأمین مالی با تنگناهایی روبرو هسستند، رویکرد استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد طرح‌ها و پروژه‌ها نماید. در این میان، سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرمخاطره با موانع بیشتری روبرو است؛  به‌طوری که ساختارهای حمایتی از این‌گونه طرح‌ها نیز ضعیف است. در این شرایط ایجاد سازوکار حمایتی منطبق با اصول و مبانی اسلامی در کشورهای اسلامی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که بایستی در عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری روی طرح‌ها و پروژه‌های پرمخاطره لحاظ گردد. همین امر بر رعایت استانداردهای بیشتر در این‌گونه قراردادها می‌افزاید. در این میان شرکت‌ها و سازمان‌های گوناگونی در دنیا روی سرمایه‌گذاری پرمخاطره با رویکرد اسلامی متمرکز شده‌اند که توانسته‌اند ساختارهای جدیدی را نیز عرضه نمایند. این مقاله به بررسی تطبیقی این موضوع از دو دیدگاه روند جاری در دنیا و کشورهای اسلامی می‌پردازد

کلیدواژه‌ها