نویسنده

دانشیار اقتصاد ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این مقاله، مروری بر نظامهای «پیش هشداردهنده» و بحث درخصوص اهمیت و تناسب آنها در شرایط کنونی نظام مالی و اقتصاد ایران است. یک «نظام پیش هشداردهنده» براساس مجموعه خطرهای فعلی یک مؤسسه مالی، هشدارهایی را از قبل ایجاد می‌نماید که نشان‌دهنده مشکلات بالقوه برای مؤسسه در آینده است. هر چند رویکردهای متفاوتی برای مدل‌سازی هشدار و پیش‌بینی خطرهای مالی و اقتصادی وجود دارد، ولی رویکرد «استخراج علامت» معروفترین است و نسبت به سایر رویکردها، بیشتر مورد توجه سیاستگزاران و مؤسسات مالی بوده است. این رویکرد به تفصیل تبیین خواهد شد. مقاله همچنین، به تجزیه و تحلیل اهمیت و تناسب «نظامهای پیش هشداردهنده» برای اقتصاد و نظام مالی ایران خواهد پرداخت. با اشاره به پاره‌ای از شاخصهای پیشرو، مقاله حاضر به مسئولین جمهوری اسلامی ایران و بویژه سیاستگزاران اقتصادی، توسعه و طرح‌ریزی یک "نظام پیش هشداردهنده" مناسب پیشنهاد می‌نماید که جهت اجتناب از بحران‌های مالی و اقتصادی در آینده و یا لااقل اتخاذ اقدامات لازم برای کاهش آثار منفی آنها، ضروری است.

کلیدواژه‌ها