نویسندگان

1 دانشیار ، دانشکده موسسه آموزش عالی بیمه اکو ، دانشگاه علامه طباطبایی

2 پژوهشگر ارشد ، موسسه مطالعات و تحقیقات بازرگانی ، وزارت بازرگانی

چکیده

این مقاله به بررسی وضعیت ساختار در بازار بانکی ایران با استفاده از تحلیل داده­های پانل نامتوازن (دوره 87-1376) می­پردازد. به­منظور مطالعه ساختار بازار، معیارهای مختلف سنجش تمرکز در بازار به­لحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از شاخص U دیویس در رابطه با بخش بانکی ایران استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به تناسب گسترش خصوصی­سازی در بخش بانکی ایران، مقدار شاخص تمرکز U در این بخش کوچکتر شده است که خود به­معنای رقابتی­تر شدن فضای عمل در این بخش است. با اینحال، دستیابی به شرایط رقابتی (به­معنای واقعی) در بخش بانکداری ایران امکان­پذیر نیست؛ مگر آنکه، در خصوص شدت تنظیمات حاکم بر بانک­ها (به­ویژه بانک­های خصوصی) تجدیدنظر شود.

کلیدواژه‌ها