برآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی

چکیده

هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از  توزیع کاپولا و تابع پیش‌بینی حاصل از مدل‌سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا­ توزیع مشترکی برای دارایی­ها­ در نظر گرفته می­شود که فارغ از هرگونه فرض نرمال­بودن و همبستگی خطی است. داده­های مورد بررسی، قیمت‌های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه­گذاری منتخب متشکل از 17 سهم است­. بازه زمانی مورد بررسی از تاریخ 3/7/1386 تا 24/12/1390 می‌باشد­. نتایج تحقیق نشان می­دهد که مدل کاپولای گوسی با توزیع حاشیه‌ای نرمال و کاپولای گوسی با توزیع حاشیه‌ای تی‌استودنت عملکرد مناسبی نسبت به روش­های شبیه‌سازی تاریخی و واریانس­-­ کوواریانس در برآورد ارزش در معرض خطر دارند. هر دو مدل دارای سطح اطمینان 99 و 95 درصد هستند[1]. Generalized autoregressive conditional heteroskedasicity


[2]. Conditional GARCH Capola

کلیدواژه‌ها