برآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهراء(س) – دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی-گروه اقتصاد

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از  توزیع کاپولا و تابع پیش‌بینی حاصل از مدل‌سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا­ توزیع مشترکی برای دارایی­ها­ در نظر گرفته می­شود که فارغ از هرگونه فرض نرمال­بودن و همبستگی خطی است. داده­های مورد بررسی، قیمت‌های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه­گذاری منتخب متشکل از 17 سهم است­. بازه زمانی مورد بررسی از تاریخ 3/7/1386 تا 24/12/1390 می‌باشد­. نتایج تحقیق نشان می­دهد که مدل کاپولای گوسی با توزیع حاشیه‌ای نرمال و کاپولای گوسی با توزیع حاشیه‌ای تی‌استودنت عملکرد مناسبی نسبت به روش­های شبیه‌سازی تاریخی و واریانس­-­ کوواریانس در برآورد ارزش در معرض خطر دارند. هر دو مدل دارای سطح اطمینان 99 و 95 درصد هستند[1]. Generalized autoregressive conditional heteroskedasicity


[2]. Conditional GARCH Capola

کلیدواژه‌ها