نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد

چکیده

در میان عوامل موثر بر رشد اقتصادی (مانند میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد و...) در سال­های اخیر، نقش واسطه­های مالی در بهبود رشد اقتصادی پررنگ­تر شده است. با توجه به اهمّیّت موضوع، در این مطالعه رابطه بین ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص­های توسعه نظام مالی بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 1989 تا 2011 با استفاده از  روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج بر مثبت و معنادار شدن اثر هر دو متغیر ساختار مالی و توسعه مالی به عنوان شاخص­های توسعه نظام مالی بر رشد اقتصادی دلالت می­کند. یافته‌ها نیز  مؤید این است‌که نظام مالی مبتنی بر بازار اثر قوی­تری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه علّی یک­طرفه از متغیرهای توسعه نظام مالی به رشد اقتصادی و در بلندمدت رابطه دوطرفه وجود داردکه فرضیه مرحله توسعه­یافتگی پاتریک را تأیید می­نماید.

کلیدواژه‌ها

 
سخائی، عمادالدین (1385). بررسی رابطه علّیّت توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای OECD. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم اجتماعی، گروه اقتصاد.
سلمانی بهزاد، و بهزاد امیری (1388). «توسعه مالی و رشد اقتصادی: مورد کشورهای در حال توسعه». فصلنامهاقتصاد مقداری (بررسی­ های اقتصادی سابق(،6(4): 145-125.
فطرس(1390)، محمدحسن.، ابوالفضل نجارزاده و حسین محمودی. «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از روش تحلیل عاملی». فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال هجدهم، شماره 56، صفحات 94-73.
Allen, F. and D. Gale (1997). “Financial Markets, Intermediaries, and Intertemporal Smoothing”, Journal of Political Economy, 105, 523-546.
Aslan, A., (2008). “Financial Development and Economic Growth: A Panel Cointegration Analysis of Middle East Country”. MPRA Paper.
Beck, Thorsten, Levine, Ross and, Norman, (2000). “Finance and the Source of Growth”. Journal of Financial Economics, 58 (1–2), 261–300.
Berlemann, Michael & Wesselhöft, Jan-Erik, (2012), “Estimating Aggregate Capital Stocks Using the Perpetual Inventory Method–New Empirical Evidence for 103 Countries”, Working Paper, Helmut Schmidt Universitat.
Bispham, F.D., 2005. Panel Data Cointegration Regression Estimator, A Cross Country Consumption Study, University of Hull.
Lee, Bong-Soo, (2012) Bank-based and Market-based Financial Systems: Time-series Evidence,” Pacific-Basin Finance Journal, 20, 173-197.
Fase, M.M.G. and R.C.N. Abma (2003). “Financial Environment and Economic Growth in Selected Asian Countries”, Journal of Asian Economics, 14, 11-21.
Filer, R.k. Hanousek,J and Campos, N.f., (1999). “Do Stock Market Promote Economic Growth?”. Working Paper. No 276, Wiliam Davidson Institute, University of Michigan.
Howells, P. & Bain, k., 2005. The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text (3e). Harlow, England: Prentice Hall Financial Times.
Kairan, B., Yavuz, N.C. and Guris, B., (2009). “Financial Development and Economic Growth: A Panel Data Analysis of Emerging Countries”. International Research Journal of ‌‌‌Finance and Economic, 30, 717-737.
Kamps, C. (2006). “New Estimates of Government Net Capital Stocks for 22 OECD Countries 1960-2001”. IMF Staff Paper, 53 (1), 120-150.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A and Vishny, R., (1998). “Law and Finance”. Journal of Political Economy, 106 (6), 1113–1155
Lee, Bong Soo, (2012) Bank-based and Market-based Financial Systems: Time-series Evidence,” Pacific-Basin Finance Journal, 20, 173-197.
Levine, R. (2002). “Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which Is Better?”, Journal of Financial Intermediation, 11, 398-428.
Luintel, K.B., Khan, M., Arestis, .Ph., and Theodoridis, .K., (2008). “Financial Structure and Economic Growth”. Journal of Development Economics, 86, 181-200.
Mushin Kar., Huseyin Agir. and Saban Nazhoghlu (2010), “Financial Development and Economic Growth Nexus in the MENA Countries: Panel Granger Causality  Analysis”, Economic Modeling, 28, 685-693.
Naceur, S.B and Ghazouani, S.,(2007). “Stock Market, Bank and Economic Growth: Empirical Evidence from MENA Region”. Research in International Business and Finance, 21(2), 297-315.
Patrick, H.T., (1966). “Financial Development and Economic Growth in Under Developed Countries”. Economic Development and Cultural Change 14, 174–189.
Pedroni, P., (2000). “Fully-Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels”. Advances in Econometrics, 15, 93–130.
Pesaran, H. (2007). “A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross Section Dependence”, Journal of Applied Econometrics, 22, 265–312.
Pesaran, H., (2004). “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Cambridge Working Papers in Economics, 435.
Trablesi, Mohamad,(2002). “Finance and Growth, Empirical Evidence from Developing Countries (1960 -1990) ”, IHEC, Tunisia.
Wagner. M and J. Hlouskov.(2007).“ The Performance of Panel Cointegration Methods: Results from a Large Scale Simulation Study”. Economics Series 210, Institute for Advanced Studies, Vienna.