نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصادسنجی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد بین‌الملل، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

بی‌­ثباتی مالی باعث عدم اطمینان و عدم شفافیت در بازار و فرآیند تصمیم‌گیری می‌شود که در نهایت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد؛ همچنین شوک‌های اقتصادی تغییراتی در انتظارات سرمایه‌گذاران ایجاد می­‌کند. بنابراین، این مطالعه با تحلیل داده­‌های فصلی سال 1370:1 تا 1400:4 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه­ای (TVAR) به شناسایی تکانه­‌های مالی و نحوه اثرگذاری آن­ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بی­‌ثباتی مالی پرداخته است. در انتها، یافته‌­های اصلی این مطالعه را می‌­توان این‌گونه بیان کرد: نخست، سیاست­های مالی (نسبت بدهی به تولید) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می­‌شود. دوم، تکانه مثبت وارده از سمت بی­‌ثباتی مالی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می­‌شود. سوم، نتایج بیان‌کننده این است که در رژیم اول شوک مثبت سیاست مالی (افزایش نسبت بدهی به تولید) موجب افزایش بی‌ثباتی مالی می‌شود اما در رژیم دوم شوک مثبت سیاست مالی، بی‌ثباتی مالی را کاهش می‌دهد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیمی، سجاد. (1393). اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، ۱۴ (۲)، ۱۱۷-۱۳۴. http://ecor.modares.ac.ir/article-18-9441-fa.html
بهرامی، جاوید و رافعی، میثم. (1393). عکس‌العمل‏های مالی مناسب در برابر تکانه­های تصادفی رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 19(58)، 1-37. https://ijer.atu.ac.ir/article_977_19.htm
رضازاده، علی، محمدپور، سیاوش و فتاحی، فهمیده. (1397). کاربرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR) در تحلیل غیرخطی عبور نرخ ارز بر تورم در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران،7 (27)،  81-51.. doi: 10.22084/aes.2018.15882.2615
ستوده‌نیا، سلمان و عابدی، فریبا. (1392). تأثیر سیاست­های پولی و مالی در تثبیت مالی ایران.  سیاست‌های راهبردی و کلان، 1(3)، 103-115. .https://www.jmsp.ir/article_5728_0.html?lang=en        
مظفری، زانا، کازرونی، علیرضا و رحیمی، فرید. (1397). تأثیر ساختار مالی بر بی‌ثباتی رشد اقتصادی ایران. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار). ۱۸ (۱)، ۱- ۳۱. http://ecor.modares.ac.ir/article-18-21059-fa.html
مکیان، سیدنظام‌الدین و محمدرضا ایزدی.(1394). بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 20(62)، 139-162. .doi.org/10.22054/ijer.2015.2493
Afonso, A. & Sousa, R.M. (2012). The macroeconomic effects of fiscal policy. Applied Economics44(34), 4439-4454.   ‏ doi.org/10.1080/00036846.2011.591732
Afonso, A., Baxa, J. & Slavík, M. (2017). Fiscal developments and financial stress: a threshold VAR analysis. Working paper series 1319, European Central Bank. doi.org/10.1007/s00181-016-1210-5
Allen, N. & Robinson, J. (2015). Monetary policy effects in a regime switching model. Applied Economics, 46(24), 2936-2951. doi.org/10.2478/sues-2022-0002
Atanasova, C. (2003). Credit market imperfections and business cycle dynamics: A nonlinear approach. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics7(4).  doi.org/10.2202/1558-3708.1112
Augustin, P., Sokolovski, V., Subrahmanyam, M.G. & Tomio, D. (2022). In sickness and in debt: The COVID-19 impact on sovereign credit risk. Journal of Financial Economics143(3), 1251-1274.‏ doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.05.009
Bahrami, J. & Rafei, M. (2013). Appropriate financial reactions to random impulses, stochastic dynamic general equilibrium approach. Iran Economic Research, 19(58), 1-37. https://ijer.atu.ac.ir/article_977_19.htm [In Persian]
Baldacci, E., Gupta, S. & Mulas-Granados, C. (2009). How effective is fiscal policy response in systemic banking crises? IMF working paper, 9/160.
‏Balke, N. S. (2000). Credit and economic activity: Credit regimes and nonlinear propagation of shocks. Review of Economics and Statistics82(2), 344-349. doi.org/10.1162/rest.2000.82.2.344‏
Barut, A., Citil, M., Ahmed, Z., Sinha, A. & Abbas, S. (2023). How do economic and financial factors influence green logistics? A comparative analysis of E7 and G7 nations. Environmental Science and Pollution Research, 30(1), 1011-1022. doi.org/10.1007/s11356-022-22252-0‏
Batini, N., Callegari, G. & Melina, G. (2012). Successful austerity in the United States, Europe and Japan. IMF working paper 12/190.
Baum., A. Poplawski-Ribeiro, M. & Weber, A. (2012). Fiscal multipliers and the state of the economy. IMF working paper 12/286.
Baumeister, C. & Hamilton, J.D. (2018). Inference in structural vector autoregressions when the identifying assumptions are not fully believed: Re-evaluating the role of monetary policy in economic fluctuations. Journal of Monetary Economics100, 48-65.‏ doi.org/10.1016/j.jmoneco.2018.06.005
Caballero, R.J. & Engel, M. (1992). Price rigidities asymmetries, and output fluctuations, NBER Working Paper, No 4091.
Cardarelli, R., Elekdag, S. & Lall, S. (2011) Financial stress and economic contractions. Journal of Financial Stability, 7(2),78–97. doi.org/10.1016/j.jfs.2010.01.005
Carrillo, J. & Poilly, C. (2013). How do financial frictions affect the spending multiplier during a liquidity trap? Review of Economic Dynamics, 16(2), 231–296. doi.org/10.1016/j.red.2013.01.004
Casado, M.G., Glennon, B., Lane, J., McQuown, D., Rich, D. & Weinberg, B.A. (2020). The aggregate effects of fiscal stimulus: Evidence from the Covid-19 unemployment supplement (No. w27576). National Bureau of Economic Research, 1-20.  doi: 10.3386/w27576
Caselli, F. & Reynaud, J. (2020). Do fiscal rules cause better fiscal balances? A new instrumental variable strategy. European Journal of Political Economy63, 18-73.‏ doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101873
Creel, J., Hubert, P. & Labondance, F. (2015). Financial stability and economic performance. Economic Modelling, 48, 25-40. doi.org/10.1016/j.econmod.2014.10.025
Cukierman, A. (2013). Monetary policy and institutions before, during, and after the global financial crisis. Journal of Financial Stability9(3), 373-384. doi.org/10.1016/j.jfs.2013.02.002
Delong, J.B. & Summers, L.H. (1998). How does macroeconomic policy affect output? Brookings Papers on Economic Activity, 2, 433–494. doi.org/10.2307/2534535
Dufrénot, G., Jambois, A., Jambois, L. & Khayat, G. (2016). Regime-dependent fiscal multipliers in the United States. Open Economies Review27, 923-944.‏      doi.org/10.1007/s11079-016-9410-3
Dufrénot, G., Gente, K. & Monsia, F. (2016). Macroeconomic imbalances, financial stress and fiscal vulnerability in the euro area before the debt crises: A market view. Journal of International Money and Finance67, 123-146. doi.org/10.1016/j.jimonfin.2016.04.002
Ebrahimi S. (2014) .Effect of financial system structure on economic growth. QJER, 14(2) ,117-134. http://ecor.modares.ac.ir/article-18-9441-en.html
Ferraresi, T., Roventini, A. & Fagiolo, G. (2014). Fiscal policies and credit regimes: A TVAR approach. Journal of Applied Econometrics. 30(7), 1047-1072.  doi.org/10.1002/jae.2420
Gerchert, S. & Rannenberg, A. (2014). Are fiscal multipliers regime-dependent? A meta regression analysis. IMK working paper, No. 139. urn:nbn:de:101:1-201411242638
Huber, F. (2016). Forecasting exchange rates using multivariate threshold models. The BE Journal of Macroeconomics16(1), 193-210. doi.org/10.1016/j.jeconbus.2017.12.004
Jayakumar, M., Pradhan, R.P., Dash, S., Maradana, R.P. & Gaurav, K. (2018). Banking competition, banking stability, and economic growth: Are feedback effects at work? Journal of Economics and Business, 96, 15-41.          doi.org/10.1016/j.jeconbus.2017.12.004
Kasal, S. (2023). What are the effects of financial stress on economic activity and government debt? An empirical examination in an emerging economy. Borsa Istanbul Review, 23(1), 254-267. doi.org/10.1016/j.bir.2022.10.007
Kim, C.B. (2017). Does exchange rate volatility affect Korea's seaborne import volume? The Asian Journal of Shipping and Logistics, 33(1), 43-50.‏ doi: 10.1016/j.ajsl.2017.03.006
Kliesen, K.L., Owyang, M.T. & Katarina, E.  (2012). Vermann disentangling diverse measures: A survey of financial stress indexes. Federal Reserve Bank of St. Louis Review94(5), 369–398. Handle: RePEc:fip:fedlrv:y:2012:i:september:p:369-398:n:v.94no.5
Kuan-Min, W., Yuan-Ming, L. & Binh, N.T.T. (2008). Asymmetric inflation hedge of housing return: A non-linear vector error correction approach. International Real Estate Review11(1), 65-82. Handle: RePEc:ire:issued:v:011:n:01:2008:p:65-82
Lucchese, M., & Pianta, M. (2020). The coming coronavirus crisis: What can we learn? Intereconomics55(2), 98-104.‏ doi.org/10.1016/j.jebo.2012.02.005
Makiyan, S., & Izadi, M. R. (2015). Financial development and economic growth. Iranian Journal of Economic Research20(62), 139-162. doi: 10.22054/ijer.2015.2493
Mittnik, S. & Semmler, W. (2012) Regime dependence of the fiscal multiplier. Journal of Economic Behavior & Organization. 83(3), 502–522. doi.org/10.1016/j.jebo.2012.02.005
Nofarsti, M. (1387). The root of unity and aggregation in econometrics. Rasa Cultural Services Institute, second edition. ]In Persian]
Nuru, N.Y. & Gereziher, H.Y. (2022). The effect of fiscal policy on economic growth in south Africa: A nonlinear ARDL model analysis. Journal of Economic and Administrative Sciences38(2), 229-245.‏ doi.org/10.1108/JEAS-06-2020-0088.
Oskolkov, A. (2023). Exchange rate policy and heterogeneity in small open economies. Journal of International Economics142, 103750.‏ doi.org/10.1016/j.jinteco.2023.103750
Rahimi, F. (2018). The impact of financial structure on economic growth volatility in Iran. The Economic Research, 18(1), 1-31. http://ecor.modares.ac.ir/article-18-21059-fa.html [In Persian]
Ramey, V.A. & Zubairy, S. (2014). Government spending multipliers in good times and in bad: evidence from U.S. historical data. NBER working paper no. 20719. doi.org/10.1086/696277.
Ramey, V.A. (2016). Macroeconomic shocks and their propagation. Handbook of Macroeconomics, 2, 71-162. doi.org/10.1016/bs.hesmac.2016.03.003
Rezazadeh, A., Mohammadpoor, S. & Fattahi, F. (2018). Application of the threshold vector autoregression model (TVAR) in nonlinear analysis of exchange rate pass-through on inflation in Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 7(27), 51-81. doi:10.22084/aes.2018.15882.2615 ‏]In Persian]
Rhee, W. & Rich, R.W. (1995). Information and the asymmetric effects of money on output fluctuations. Journal of Macroeconomics, 17, 683- 702. doi.org/10.1016/0164-0704(95)80089-1
Saad, W. (2014). Financial development and economic growth: Evidence from Lebanon. International Journal of Economics and Finance, 6(8), 173. doi:10.5539/ijef.v6n8p173
Sadaa, A.M., Ganesan, Y., Yet, C.E., Alkhazaleh, Q. & Alnoor, A. (2023). Corporate governance as antecedents and financial distress as a consequence of credit risk. Evidence from Iraqi banks. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 9(2), 51-100.‏ doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100051
Setoodeh Nia, S. & Abedi, F. (2013). The Impact of fiscal and monetary policies on fiscal consolidation in Iran. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies1(Vol1-No3), 103-115. https://www.jmsp.ir/article_5728_0.html?lang=en  ‏]In Persian]  ‏
Shijaku, G. (2014). Fiscal policy, output and financial stress in the case of developing and Pap. 56(1), 112–138. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/79139
Solt, E. (2015). The quest for the stability of the global financial system. Procedia Economics and Finance34, 485-492. doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01658-5
Stock, J.H. & Watson, M.W. (2002). Has the business cycle changed and why? NBER macroeconomics annual17, 159-218. doi.org/10.1086/ma.17.3585284
Stoltenberg, C., George, B.C., Lacey, K.A. & Cuthbert, M. (2011). The past decade of regulatory change in the Us and Eu capital market regimes: An evolution from national interests toward international harmonization with emerging G-20 leadership. Berkeley J. Int'l L.29, 577. doi.org/10.1108/JEAS-06-2020-0088
Tran, T.T.V. (2022). Impact of financial instability on economic activity: evidence from ASEAN developing countries. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 9(1), 177-187. doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no1.0177
Tsiddon, D. (1991). The behavior of the aggregate price level. Review of Economic Studies, 60(4), 889-902. doi.org/10.2307/2298104
Valerio Roncagliolo, F.C. & Villamonte Blas, R.N. (2022). Impact of financial stress in advanced and emerging economies. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 27(53), 68-85.  doi.org/10.1108/JEFAS-05-2021-0063
Wang, Y., Wang, X., Zhang, Z., Cui, Z. & Zhang, Y. (2023). Role of fiscal and monetary policies for economic recovery in China. Economic Analysis and Policy77, 51-63.‏ doi.org/10.1016/j.eap.2022.10.011
Wu, F., Ji, Q., Ma, Y.R. & Zhang, D. (2023). Investor sentiments and extreme risk spillovers from oil to stock markets: evidence from Asian countries. Journal of the Asia Pacific Economy, 1-27. doi.org/10.1080/13547860.2023.2170050
Zhou, X., & Chen, Z. (2023). The impact of uncertainty shocks to consumption under different confidence regimes based on a stochastic uncertainty-in-mean TVAR  model. Sustainability, 15(4), 3032.‏ doi.org/10.3390/su15043032