نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 دانشجو دکتری، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

امروزه هر تلاطمی در یک بخش ، بخش­های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد. هدف از این مطالعه، بررسی نحوه انتقال و دریافت و همچنین سر­ریز تلاطمات با توجه به دوره زمانی بروز تلاطمات میان نقدینگی، نرخ ارز و تورم در دوره زمانی 2022:09 الی 1982:03 (1401:07-1361:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامتر­های متغیر در زمان - مقیاس است. نتایج نشان داد که عمده ارتباط میان تلاطمات متغیر­های مورد بررسی به­صورت بلند­مدت بوده است و نرخ ارز عامل مسلط در توضیح تلاطمات شبکه مورد بررسی بوده است. در کوتاه­مدت نقدینگی انتقال­دهنده خالص تلاطمات به تورم و نرخ ارز بوده است اما در میان­مدت و بلندمدت نرخ ارز انتقال­دهنده خالص تلاطمات و تورم و نقدینگی دریافت‌کننده خالص تلاطمات ارز هستند. همچنین اثرگذاری خالص نرخ ارز در بلندمدت قوی­تر بوده است. یعنی، چنانچه تلاطمات ارزی کنترل نشود می­تواند با انتقال تلاطمات به نقدینگی زمینه تلاطم تورم را نیز سبب شود که خود اهمیت ثبات نرخ ارز در راستای کنترل نقدینگی و تورم را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

امراللهی بیوکی، الهام، هژبر کیانی، کامبیز، معمار­نژاد، عباس و ابطحی، سید یحیی. (1400). اثرات وابسته به وضعیت رشد نقدینگی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران. سیاست­گذاری اقتصادی، 13(25)، 241-279. https://doi.org/10.22034/epj.2021.15510.2145
باوقار، مرتضی، فغانی، مهدی و رنجبر، محمدحسین. (1401). سر­ریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازار­های سهام با درنظر گرفتن چرخه­های تجاری و شکست ساختاری (مطالعه موردی، کشور­های عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایران). دانش سرمایه­گذاری، 11(41)، 195-218. https://doi.org/10.22054/ijer.2022.56063.912
التجائی، ابراهیم. (1399). بررسی رابطه علی میان پول و تورم در ایران: رهیافت MS-VAR . اقتصاد و تجارت نوین، 15(3)، 3-26. https://doi.org/10.30465/jnet.2020.6295
تحصیلی، حسن. (1401). اثر­گذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه­ای. پژوهش­های اقتصادی ایران، 27(91)، 257-285. https://doi.org/10.22054/ijer.2022.56063.912
رحمانی، تیمور. (1385). اقتصاد کلان. جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: برادران.
رضا­زاده، روح الله و فلاح، میر فیض. (1399). بررسی سر­ریز نوسانات شاخص استرس مالی بر تورم، نرخ بهره، نقدینگی و شاخص صنعت با تأکید بر مدل­های VAR، GARCH- BEKK و علیت گرانجر. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی)، 11(42)، 272-301.  https://sid.ir/paper/368739/fa
رودری، سهیل، همایونی­فر، مسعود و سلیمی­فر، مصطفی. (1399). تأثیر نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه­های تجاری بر مطالبات شبکه بانکی کشور با تأکید بر تغییرات رژیم و زمان- مقیاس. پژوهش­های اقتصادی ایران، 25(85)، 35-64.
شاکری، عباس و باقر­پور اسکویی، الناز. (1402). بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی. پژوهش­های اقتصادی ایران، 28(94)، 47-79.
https://doi.org/10.22054/ijer.2022.63350.1036
شاکری، عباس. (1387). نظریه­ها و سیاست­های اقتصاد کلان. جلد دوم، تهران.
شهلایی ، مریم، پدرام، مهدی و حاجی‌ملا درویش، نرگس. (1401). نحوه شکل­گیری انتظارات نرخ ارز؛ مطالعه آزمایشگاهی. پژوهش­های اقتصادی ایران، 27(90)، 63-103.
https://doi.org/10.22054/ijer.2021.61148.983
شیر­افکن لمسو، مهدی، ایزدی، حمیدرضا و سیستانی بدویی، یاسر. (1402). ارتباط متغیر در زمان چندکی میان شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار ایران: بررسی حالت­های بازدهی بالا- پایین و متوسط (رویکرد TVP-Quantile VAR). اقتصاد مالی، 17(65)، 121-152. 10.30495/FED.2023.707988 https://doi.org/
صبوری دیلمی، محمدحسن، بشیری، سحر و ولی‌بیگی، حسن. (1400). چگونگی ارتباط میان نرخ ارز و شاخص­های قیمت در ایران؛ کاربرد فیزیک اقتصادی در بررسی روابط متقابل. مطالعات و سیاست­های اقتصادی، 8(2)، 88-113.
https://doi.org/10.22096/esp.2022.129435.1362
طالبلو ، رضا و مهاجری، پریسا. (1401). اتصالات و سر­ریز ریسک در بازار سهام ایران، یک تحلیل بخشی با به‌کارگیری مدل خود­رگرسیون برداری با پارامتر­های متغیر طی زمان TVP-VAR. مدلسازی اقتصاد سنجی، 7(3)، 95-125.
https://doi.org/10.22075/jem.2022.28780.1771
طاهری بازخانه، صالح. (1402). تحلیل اثر­گذاری نقدینگی و نرخ ارز بر تورم در حوزه زمان- فرکانس. سیاست­گذاری اقتصادی، 15(29)، 111-148.
https://doi.org/10.22034/epj.2023.19642.2399
فرخی بالا­جاده، حشمت‌الله، خوچیانی، رامین و آسایش، حمید. (1400). تبیین هم­حرکتی پایه پولی و نقدینگی با تورم در اقتصاد ایران، با مقایسه عملکرد تحلیل موجک گسسته و پیوسته. مطالعات و سیاست­های اقتصادی، 8(2)، 273-294.
 doi.org/10.22096/esp.2022.136317.1412
لطفعلی‌پور، محمد­رضا و کریمی علویجه، نوشین. (1398). بررسی رابطه بین نرخ ارز در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم­های فرا­ابتکاری. پژوهش­های اقتصاد پولی مالی، 26(17)، 73-94.
https://doi.org/10.22067/pm.v26i17.65430
مهاجری، پریسا و طالبلو، رضا. (1401). بررسی پویایی­های سر­ریز تلاطمات بین بازده بخش­ها با رویکرد اتصالات خود­رگرسیون برداری با پارامتر­های متغیر در طول زمان (TVP–VAR)؛ شواهدی از بازار سهام ایران. تحقیقات اقتصادی، 57(2)، 321-356.
https://doi.org/10.22059/jte.2023.349895.1008727
Alvarez, F., Atkeson, A. & Kehoe, P. J. (2002). Money, interest rates, and exchange rates with endogenously segmented markets. Journal of Political Economy110(1), 73-112. 10.3386/w7871.
https://dx.doi.org/10.1086/324389
Alves, W.L. & Ferreira, R. T. (2023). Phillips curve and the exchange rate pass - through: a time-frequency approach. Journal of Empirical Economics, 64 (5), 1-17. https://doi.10.1007/s00181-022-02317-2
Amrollahi, E., Hejbar Kiani, K., Memarnajad, A. & Abtahi, Y. (2021). The effects of liquidity growth on exchange rate volatility’s in Iran's economy. Journal of Economic Policy, 13 (25), 241-279. [In Persian]
Asadi, M., Roubaud, D. & Tiwari, A. K. (2022). Volatility spillovers amid crude oil, natural gas, coal, stock, and currency markets in the US and China based on time and frequency domain connectedness. Energy Economics109. 105961. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105961
Baumol, W.J. (1952). The transactions demand for cash: an inventory theoretic approach. Journal of Quarterly Economics, 66(4), 545-556. https://doi.org/10.2307/1882104
Bavaqar, M., Faghani, M. & Ranjbar, M. H. (2022). Volatility spillover between OPEC oil price and stock markets considering business cycles and structural failure (case study; Persian Gulf Cooperation Council member countries and Iran). Journal of Investment Knowledge, 11(41), 195-218. [In Persian]
Dornbusch, R. (1976). Expectations and exchange rate dynamics. Political Economy, 84(6), 1161-1176. http://www.jstor.org/stable/1831272
Eltejaei, E. (2020). Examining the causal relationship between money and inflation in Iran: MS-VAR approach. Journal of Modern Economy and Trade, 15(3), 3-26. [In Persian].
Farrokhi Balajade, H., Khochiani, R. & Asayesh, H. (2021). Explaining the co-movement of monetary base and liquidity with inflation in the Iranian economy, by comparing the performance of discrete and continuous wavelet analysis. Journal of Economic Studies and Policies, 8(2), 273-294. [In Persian]
Grilli, V. & Roubini, N. (1992). Liquidity and exchange rates. International Economics, 32(3-4), 339-352. http://dx.doi.org/10.18235/0001274
Huang, J., Chen, B., Xu, Y. & Xia, X. (2023). Time-frequency volatility transmission among energy commodities and financial markets during the COVID-19 pandemic: A Novel TVP–VAR frequency connectedness approach.  Journal of Finance Research Letters, 53. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.103634.
Kahn, G. A. (1987). Dollar depreciation and inflation. Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review72(9), 32-49.
https://EconPapers.repec.org/RePEc:fip:fedker:y:1987:i:nov:p:32-49:n:v.72no.9
Liew, P.X., Lim, K.P. & Goh, K. L. (2022). The dynamics and determinants of liquidity connectedness across financial asset markets. International Review of Economics & Finance, 77, 341-358.
 https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.10.003
Liow, K.H., Song, J. & Zhou, X. (2021). Volatility connectedness and market dependence across major financial markets in China economy. Quantitative Finance and Economics, 5(3), 397-420.
 https://doi.org/10.3934/QFE.2021018
Lotfalipour, M. & Karimi Alavija, N. (2018). Investigating the relationship between bank interest rates and exchange rates in Iran's economy using meta-heterotic algorithms. Journal of Monetary and financial economics researches, 26(17), 73-94. [In Persian]
Mensi, W., Hernandez, J.A., Yoon, S. M., Vo, X. V. & Kang, S. H. (2021). Spillovers and connectedness between major precious metals and major currency markets: The role of frequency factor. International Review of financial Analysis, 74,101672.
Mohajeri, P. & Taleblo, R. (2022). Investigating the dynamics of small volatility’s between sectors' returns with the approach of vector autoregressive connections with time-varying parameters (TVP VAR); Evidence from the Iranian stock market. Journal of Economic research, 57(2), 321-356. [In Persian]
Ojede, A. & Lam, E. (2018). The impact of changes in monetary aggregates on exchange rate volatility in a developing country: do structural breaks matter?. Journal of Economics Letters, 155, 111-115.
 https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.03.024
Pham, Th. (2018). Liquidity and Exchange Rate Volatility. Document de Travail.  Journal of Working Paper Halshs-01708633.
Rahmani. T. (2006). Macroeconomics, second volume, Tehran, Baradaran Publishing House. [In Persian]  
Rezazadeh, R. & Fallah, M. (2018). Investigating the spillover of financial stress index volatility’s on inflation, interest rate, liquidity and industry index with emphasis on VAR, GARCH-BEKK and Granger causality models. Journal of Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Manager), 11(42), 272-301. https://sid.ir/paper/368739/fa [In Persian]  
Roudari, S., Sadeghi, A., Gholami, S., Mensi, W. & Al-Yahyaee, K. H. (2023). Dynamic spillovers among natural gas, liquid natural gas, trade policy uncertainty, and stock market. Journal of Resources Policy, 83, https://doi: 10.1016/j.resourpol.2023.103688.
Roudari, S., Homayoni-far, M. & Salimi-far, M. (2019). The effect of nominal exchange rate volatility’s and business cycles on the demands of the banking network with an emphasis on regime and time-scale changes. Journal of Iranian Eeconomic Researches, 25(85), 35-64. [In Persian]
Ryczkowski, M. (2021). Money and inflation in inflation-targeting regimes-new evidence from time-frequency analysis. Journal of Applied Economics, 4(1), 17-44.
Sabouri Deilami, M., Bashiri, S. & Vali Beigi, H. (2021). Comovement of exchange rate and price indicators in Iran: an application of economic physics in the study of mutual relationships. Journal of Economic Studies and Policies, 8(2), 88-113. [In Persian]
Shahlai, M., Pedram, M. & Haji Mollah Darvish, N. (2022). How exchange rate expectations are formed; Laboratory study. Journal of Iran Economic Research, 27(90), 63-103. [In Persian]
Shakeri, A.  &Baqerpour, E. (2023). Investigating the nature of inflation in Iran's economy: a wave coherence approach. Journal of Economic researches of Iran. 28(94), 47-79. [In Persian]
Shakeri, A. (2008). Macroeconomics, theories and policies. The second volume, Tehran, Pars Novisan Publishing House. [In Persian]
Shirafkan Lemso, M., Izadi, H. R. & Sistani Badoui, Y. (2023). Quantitative time-varying relationship between selected industries of Iran stock exchange; investigating high, low and medium return modes (TVP Quantile VAR). Journal of Financial Economics, 17(65), 121-152. [In Persian]
Taheri Bazkhane, S. (2022). Analysis of the effect of liquidity and exchange rate on inflation in the field of time-frequency. Journal of Economic policy making. [In Persian]
Tahsili, H. (1401). The effect of exchange rate impulse on inflation in Iran's economy: application of auto regression threshold vector model. Journal of Iranian Economic Research, 27(91), 257-285. [In Persian]  
Taleblo, R. & Mohajeri, P. (2022). Connections and risk spillovers in the Iranian stock market, a partial analysis using vector auto regression model with time-varying parameters (TVP-VAR)). Journal of Econometric Modeling, 7(3), 95-125. [In Persian]
Tobin, J. (1956). The interest-elasticity of transactions demand for cash. Review of Economics and Statistics, 38(3), 241-247.
 https://doi.org/10.2307/1925776
Williamson, J. (1994). Estimates of FEERs, in Williamson J. (ed.), Estimating Equilibrium Exchange Rates. Institute for International Economics, Washington, DC, ISBN: 978-0-88132-076-3‏.