نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

به‌کارگیری منابع طبیعی به‌ویژه انرژی برای رفاه اقتصادی ضروری است، با این حال، مصرف فزاینده این منابع موجب نگرانی­های توسعه پایدار شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پویایی جداسازی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و دی‌اکسیدکربن در ایران طی دوره زمانی 2020-2000 با استفاده از روش تاپیو[1] (2005) و رویکرد تحلیل عاملی با تمرکز بر سه سطح از مصرف انرژی (اولیه، نهایی و مفید) است. براساس نتایج تحقیق حاضر، نخست، رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی مورد بررسی اغلب با جداسازی­های منفی (در هر سه سطح انرژی) همراه شده است. این جداسازی منفی در انرژی مفید و انرژی نهایی نسبت به انرژی اولیه قوی­تر ظاهر شده است. با تجزیه مصرف انرژی، جداسازی منفی در مؤلفه ­های مختلف انرژی نیز تأیید شده است. دوم، جداسازی ضعیف بین مصرف انرژی و آلودگی (انتشار CO2) که طی دوره مورد بررسی و در سطوح مختلف انرژی تأیید شده است، شدت جداسازی منفی انرژی از آلودگی در سطوح پایین­تر انرژی قوی­تر بوده است. سوم، جداسازی رشد اقتصادی و آلودگی شباهت زیادی به جداسازی رشد اقتصادی و مصرف انرژی دارد. به نظر می­رسد عدم کارایی در مصرف انرژی، عدم دسترسی به تکنولوژی­های نوین و نبود ساختارهای مناسب که می­تواند ناشی از نداشتن راهبرد مشخص در توسعه پایدار باشد، موجب جداسازی منفی انرژی، آلودگی و رشد اقتصادی شده است. توصیه اصلی این پژوهش، اولویت­گذاری روی کارایی انرژی در سطوح مختلف انرژی همراه با سرمایه­ گذاری در زیرساخت و فناوری انرژی است.
 
[1]. Tapio, P.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

براتی ملایری، عقیل و حوری جعفری، حامد. (1387). بررسی وضعیت مصرف انرژی در بخش‌های مصرف‌کننده نهایی. بررسی مسائل اقتصاد انرژی، 1 (1)، 56-96.
خیابانی، ناصر. (1395). یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای ارزیابی آثار سیاست­های انرژی: شواهدی از ایران. پژوهش­های اقتصادی ایران، 21(69)، 1-46.  https://doi: 10.22054/ijer.2017.7502
نقوی، سمیه و عادلی ساردوئی، محسن. (1401). تحلیل جداسازی انتشار آلودگی محیط زیستی از رشد بخش کشاورزی در کشورهای منتخب بر مبنای شاخص عملکرد زیست محیطی. علوم و تکنولوژی محیط زیست. https://dio: 10.30495/jest.2022.61099.5401
نقوی، سمیه. (1401). کاربرد شاخص ترکیبی جداسازی- تجزیه مصرف انرژی در بخش­های کشاورزی و صنعت ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 36(3)، 287-300. https://doi: 10.22067/jead.2022.74585.1111
مزینی، امیرحسین، عصاری، عباس، افشاریان، بهناز و رسولی، احمد. (1394). بازتعریف رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران (رویکرد بخشی- استانی). فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 9(30)، 67-89. https://sid.ir/paper/176346/en
هاشمی، مهری و آماده، حمید. (1398). تجزیه مصرف انرژی در بخش­های صنعت و حمل و نقل (رهیافت تلفیق شاخص LMDI و شاخص Decoupling). اقتصاد و تجارت نوین، 14(3)، 125-148.
Ajmi, A. N., & Inglesi-Lotz, R. (2020). Biomass energy consumption and economic growth nexus in OECD countries: A panel analysis. Renewable Energy162, 1649-1654.‏
https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.10.002
Antonakakis, N., Chatziantoniou, I., & Filis, G. (2017). Energy consumption, CO2 emissions, and economic growth: An ethical dilemma. Renewable and Sustainable Energy Reviews68, 808-824.‏
https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.09.105
Ayres, R. U., & Warr, B. (2009). The Economic Growth Engine: How Energy and Work Drive Material Prosperity. Edward Elgar Publishing.‏ https://doi:10.4337/9781848445956
Barati Malairi, A. & Houri Jafari, H. (2008). Investigating the state of energy consumption in the final consumer sectors. Review of Energy Economy Issues, 1(1), 56-96. [In Persian]
Bradshaw, M. J. (2010). Global energy dilemmas: a geographical perspective. Geographical Journal176(4), 275-290.‏
Bekun, F. V., Emir, F., & Sarkodie, S. A. (2019). Another look at the relationship between energy consumption, carbon dioxide emissions, and economic growth in South Africa. Science of the Total Environment655, 759-765.‏
De Freitas, L. C., & Kaneko, S. (2011). Decomposing the decoupling of CO2 emissions and economic growth in Brazil. Ecological Economics70(8), 1459-1469.
Dong, B., Zhang, M., Mu, H., & Su, X. (2016). Study on decoupling analysis between energy consumption and economic growth in Liaoning Province. Energy Policy97, 414-420.‏
https://doi: 10.1016/j.enpol.2016.07.054
Emir, F., & Bekun, F. V. (2019). Energy intensity, carbon emissions, renewable energy, and economic growth nexus: new insights from Romania. Energy & Environment30(3), 427-443.‏
https://doi.org/10.1177/0958305X18793108
Feng, Y., Yu, X., Chiu, Y. H., & Lin, T. Y. (2020a). Energy efficiency and health efficiency of old and new EU Member States. Frontiers in Public Health, 8, 168.‏ https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00168
Feng, Y., Liu, R., Chiu, Y. H., & Chang, T. H. (2020b). Dynamic linkages among energy consumption, environment and health sustainability: evidence from the different income level countries. Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing57, 0046958020975220.‏ https://doi.org/10.1177/0046958020975220
Fuss, S., Lamb, W. F., Callaghan, M. W., Hilaire, J., Creutzig, F., Amann, T., & Minx, J. C. (2018). Negative emissions-Part 2: Costs, potentials and side effects. Environmental Research Letters13(6), 063002.‏ http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/aabf9f
Galaskiewicz, J. (1997). An urban grants economy revisited: Corporate charitable contributions in the Twin Cities, 1979-81, 1987-89. Administrative science quarterly, 42(3), 445-471.‏
 https://doi.org/10.2307/2393734
Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner production114, 11-32.
‏ https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007
Groth, C. (2007). A new-growth perspective on non-renewable resources. In Sustainable resource use and economic dynamics (127-163). Springer, Dordrecht.‏
Guevara, Z., & Domingos, T. (2017). Three-level decoupling of energy use in Portugal 1995–2010. Energy Policy108, 134-142.‏ https://doi: 10.1016/j.enpol.2017.05.050
Guo, J., Li, C. Z., & Wei, C. (2021). Decoupling economic and energy growth: aspiration or reality?. Environmental Research Letters16(4), 044017.‏ https://doi:10.1088/1748-9326/abe432
Ha, N. M., & Ngoc, B. H. (2021). Revisiting the relationship between energy consumption and economic growth nexus in Vietnam: new evidence by asymmetric ARDL cointegration. Applied Economics Letters28(12), 978-984.‏ https://doi: 10.1080/13504851.2020.1789543
Haberl, H., Wiedenhofer, D., Virág, D., Kalt, G., Plank, B., Brockway, P., & Creutzig, F. (2020). A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights. Environmental research letters15(6), 065003.
https://doi: 10.1088/1748-9326/ab842a‏
Hashemi, M., & Amadeh, H. (2019). Analysis of energy consumption in sectors of industry and transportation (Integrated Approach LMDI methods and indicators). New Economy and Trad14(3), 125-148. [In Persian]
Hickel, J., & Kallis, G. (2020). Is green growth possible? New political economy25(4), 469-486.‏
https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964
Hu, J., Gui, S., & Zhang, W. (2017). Decoupling analysis of China’s product sector output and its embodied carbon emissions-an empirical study based on non-competitive IO and Tapio decoupling model. Sustainability9(5), 815.‏ https://doi.org/10.3390/su9050815
Khiabani, N. (2017). A Dynamic CGE Model for Evaluation of Energy Policies: Evidence from Iran. Iranian Journal of Economic Research21(69), 1-46. https://doi: 10.22054/ijer.2017.7502. [In Persian]
Porter, M. E. & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard business review84(12), 78-92.‏
Krausmann, F., Lauk, C., Haas, W., & Wiedenhofer, D. (2018). From resource extraction to outflows of wastes and emissions: The socioeconomic metabolism of the global economy, 1900–2015. Global Environmental Change52, 131-140.‏ https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.07.003
Lee, C. C., & Chang, C. P. (2007). The impact of energy consumption on economic growth: Evidence from linear and nonlinear models in Taiwan. Energy32(12), 2282-2294.‏
https://doi: 10.1016/j.energy.2006.01.017
Li, C., Hu, H., Deng, L., Liu, Y., & Wang, Z. (2021). Structural decoupling the sectoral growth from complete energy consumption in China. Energy Strategy Reviews34, 100634.‏
https://doi.org/10.1016/j.esr.2021.100634
Li, L., Lei, Y., Wu, S., Huang, Z., Luo, J., Wang, Y., Chen, J., Yan, D. (2018). Evaluation of future energy consumption on PM2. 5 emissions and public health economic loss in Beijing. Journal of Cleaner Production187, 1115-1128.‏
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.229
Lovins, A. B. (1978). Soft energy technologies. Annual Review of Energy3(1), 477-517.‏
Lu, I. J., Lin, S. J., & Lewis, C. (2007). Decomposition and decoupling effects of carbon dioxide emission from highway transportation in Taiwan, Germany, Japan and South Korea. Energy policy35(6), 3226-3235.‏ https://doi:10.1016/j.enpol.2006.11.003
Luo, H., Li, L., Lei, Y., Wu, S., Yan, D., Fu, X., Luo, X. & Wu, L. (2021). Decoupling analysis between economic growth and resources environment in Central Plains Urban Agglomeration. Science of the Total Environment752, 142284.‏
 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142284
Ma, X. W., Ye, Y., Shi, X. Q., & Zou, L. L. (2016). Decoupling economic growth from CO2 emissions: A decomposition analysis of China's household energy consumption. Advances in Climate Change Research7(3), 192-200.‏ https://doi:10.1016/j.accre.2016.09.004
Mahmood, T. & Ahmad, E. (2018). The relationship of energy intensity with economic growth: Evidence for European economies. Energy strategy reviews, 20, 90-98.‏ https:// doi:10.1016/j.esr.2018.02.002
Mohsin, M., Kamran, H. W., Nawaz, M. A., Hussain, M. S., & Dahri, A. S. (2021). Assessing the impact of transition from nonrenewable to renewable energy consumption on economic growth-environmental nexus from developing Asian economies. Journal of environmental management284, 111999.‏
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.111999
Moon, Y. S., & Sonn, Y. H. (1996). Productive energy consumption and economic growth: An endogenous growth model and its empirical application. Resource and Energy Economics18(2), 189-200.‏ https://doi.org/10.1016/0928-7655(96)00006-1
Moreau, V., Neves, C. A. D. O., & Vuille, F. (2019). Is decoupling a red herring? The role of structural effects and energy policies in Europe. Energy Policy128, 243-252.
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.12.028
Moutinho, V., & Madaleno, M. (2020). Economic growth assessment through an ARDL approach: The case of African OPEC countries. Energy Reports6, 305-311.‏ https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.11.253
Mozayani, A. M., Esari Arani, A., Afsharian, B., & Rasouli, A. (2015). Redefinition of the Relation between Energy Consumption and Economic Growth in Iran: Markov Switching Approach, Quarterly Journal of Economic Modelling9(2), 67-89.
Muhammad, B. (2019). Energy consumption, CO2 emissions and economic growth in developed, emerging and Middle East and North Africa countries. Energy179, 232-245.
‏https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.03.126
Naghavi, S. (2022). Application of the Combined Index, Decomposing-Decoupling of Energy Consumption in the Agricultural and Industrial Sectors of Iran. Journal of Agricultural Economics and Development36(3), 287-300.
https://doi: 10.22067/jead.2022.74585.1111.[In Persian]
Naghavi, S., & Adeli, M., (2022). Analysis of Decoupling Environmental Pollution Emission from Agricultural Sector Growth in Selected Countries Based on Environmental Performance Index. Environmental Science and Technology Quarterly, 36(3), 287-300.
https://doi: 10.30495/JEST.2022.61099.5401. [In Persian]
Payne, J. E., & Taylor, J. P. (2010). Nuclear energy consumption and economic growth in the US: an empirical note. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy5(3), 301-307.
https://doi.org/10.1080/15567240802533955‏
Rahman, M. M., & Velayutham, E. (2020). Renewable and non-renewable energy consumption-economic growth nexus: new evidence from South Asia. Renewable Energy147, 399-408.‏
https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.09.007
Rahman, Z. U., Khattak, S. I., Ahmad, M., & Khan, A. (2020). A disaggregated-level analysis of the relationship among energy production, energy consumption and economic growth: Evidence from China. Energy194, 116836.‏
https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116836
Raza, M. Y., Wu, R., & Lin, B. (2023). A decoupling process of Pakistan's agriculture sector: Insights from energy and economic perspectives. Energy263, 125658.‏
https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.125658
Rjoub, H., Odugbesan, J. A., Adebayo, T. S., & Wong, W. K. (2021). Sustainability of the moderating role of financial development in the determinants of environmental degradation: evidence from Turkey. Sustainability13(4), 1844.‏ https://doi:10.3390/su13041844
Sakai, M., Brockway, P. E., Barrett, J. R., & Taylor, P. G. (2019). Thermodynamic efficiency gains and their role as a key ‘engine of economic growth’. Energies12(1), 110.‏
https://doi:10.3390/en12010110
Schandl, H., Hatfield-Dodds, S., Wiedmann, T., Geschke, A., Cai, Y., West, J., Newth, D., Baynes, T., Lenzen, M., & Owen, A. (2016). Decoupling global environmental pressure and economic growth: scenarios for energy use, materials use and carbon emissions. Journal of cleaner production132, 45-56. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.06.100
Shah, K. U., Arjoon, S., & Rambocas, M. (2016). Aligning corporate social responsibility with green economy development pathways in developing countries. Sustainable Development24(4), 237-253.‏ https://doi.org/10.1002/sd.1625
Shao, Q., & Rao, L. (2018). The rebound effect of dematerialization and decoupling: a case of energy efficiency. Chinese Journal of Population Resources and Environment16(4), 299-313.‏
https://doi.org/10.1080/10042857.2018.1544755
Song, Y., Huang, J., Zhang, Y. & Wang, Z. (2019). Drivers of metal consumption in China: an input-output structural decomposition analysis. Resources Policy, 63, 101421.‏
https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101421
Song, Y., Zhang, M., & Zhou, M. (2019). Study on the decoupling relationship between CO2 emissions and economic development based on two-dimensional decoupling theory: A case between China and the United States. Ecological Indicators102, 230-236.‏
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.02.044
Stern, D. I. (2004). Economic growth and energy. Encyclopedia of energy2(00147), 35-51.‏ https://doi.org/10.1016/b0-12-176480-x/00147-9
Tapio, P. (2005). Towards a theory of decoupling: degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001. Transport policy12(2), 137-151.
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2005.01.001
Szigeti, C., Toth, G., & Szabo, D. R. (2017). Decoupling–shifts in ecological footprint intensity of nations in the last decade. Ecological Indicators, 72,111-117.‏‏ https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.07.034
Umurzakov, U., Mirzaev, B., Salahodjaev, R., Isaeva, A., & Tosheva, S. (2020). Energy consumption and economic growth: Evidence from post-communist countries. International Journal of Energy Economics and Policy10(6), 59. https://doi:10.32479/ijeep.10003
Wang, H., Hashimoto, S., Yue, Q., Moriguchi, Y., & Lu, Z. (2013). Decoupling analysis of four selected countries: China, Russia, Japan, and the United States during 2000–2007. Journal of Industrial Ecology17(4), 618-629.‏  https://doi.org/10.1111/jiec.12005
Wang, M., & Feng, C. (2019). Decoupling economic growth from carbon dioxide emissions in China's metal industrial sectors: A technological and efficiency perspective. Science of The Total Environment691, 1173-1181.‏ https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.07.190
Wang, Q., & Zhang, F. (2021). The effects of trade openness on decoupling carbon emissions from economic growth–evidence from 182 countries. Journal of cleaner production279, 123838.‏
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123838
Wang, Z., Asghar, M. M., Zaidi, S. A. H., Nawaz, K., Wang, B., Zhao, W., & Xu, F. (2020). The dynamic relationship between economic growth and life expectancy: Contradictory role of energy consumption and financial development in Pakistan. Structural Change and Economic Dynamics53, 257-266.‏ https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.03.004
Wang, F., & Zhang, Z. (2022). Decoupling economic growth from energy consumption in top five energy consumer economies: a technological and urbanization perspective. Journal of Cleaner Production357, 131890.‏ https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131890
Wang, Q., & Su, M. (2020). Drivers of decoupling economic growth from carbon emission–an empirical analysis of 192 countries using decoupling model and decomposition method. Environmental Impact Assessment Review81, 106356.‏
https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106356
Wang, Q., & Wang, S. (2020). Is energy transition promoting the decoupling economic growth from emission growth? Evidence from the 186 countries. Journal of Cleaner Production260, 120768.‏
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120768
Ward, J. D., Sutton, P. C., Werner, A. D., Costanza, R., Mohr, S. H., & Simmons, C. T. (2016). Is decoupling GDP growth from environmental impact possible?. PloS one11(10), e0164733.‏
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164733
Wu, Y., Zhu, Q., & Zhu, B. (2018). Comparisons of decoupling trends of global economic growth and energy consumption between developed and developing countries. Energy Policy116, 30-38.‏
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.01.047
Wiesenthal, T., Leduc, G., Haegeman, K., & Schwarz, H. G. (2012). Bottom-up estimation of industrial and public R&D investment by technology in support of policy-making: The case of selected low-carbon energy technologies. Research Policy41(1), 116-131.‏
https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.08.007
Yu, Y., Chen, D., Zhu, B., & Hu, S. (2013). Eco-efficiency trends in China, 1978–2010: Decoupling environmental pressure from economic growth. Ecological indicators24, 177-184.‏
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.06.007
Zheng, D., & Xie, D. (2019). Party organizations and corporate donations in non-public enterprises. Journal of Financial Research9, 151-168.‏ http://www.jryj.org.cn/EN/Y2019/V471/I9/151
Zhang, K. M., & Wen, Z. G. (2008). Review and challenges of policies of environmental protection and sustainable development in China. Journal of environmental management88(4), 1249-1261.‏ https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.06.019
Zhang, M., & Wang, W. (2013). Decouple indicators on the CO2 emission-economic growth linkage: The Jiangsu Province case. Ecological Indicators32, 239-244.‏ https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.03.033
Zhang, Y., Nie, R., Shi, R. & Zhang, M. )2018(. Measuring the capacity utilization of the coal sector and its decoupling with economic growth in China’s supply-side reform, Resources, Conservation and Recycling, 129, 314–325. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.09.022
Ziolo, M., Jednak, S., Savić, G. & Kragulj, D. (2020). Link between Energy Efficiency and Sustainable Economic and Financial Development in OECD Countries. Energies, 13(22), 5898.‏